Готові роботи
ЄУФІМБ, варіант №51, Фінанси, №2395

ЄУФІМБ, варіант №51, Фінанси, №2395 (ID:15368)

РозділФінанси
Тип роботи контрольна
Рік виконання 2008
Кількість сторінок 24
Зміст 6. Механізм проведення емісії корпоративних облігацій в Україні 15. Ефект левериджу у конкурентній економіці Задача № 1 Корпорація розмістила на депозитний рахунок 2 500 млн. дол.. при процентній ставці 11% (складні відсотки), нарахування відсотків двічі на рік. Яку суму корпорація зніме через 2,3,4 роки. Задача № 2 Який із варіантів вкладення коштів корпорації на 2 роки є більш вигіднішим: – процентна ставка 21% при нарахуванні відсотків 2 рази в рік; – процентна ставка 11% при нарахуванні відсотків 12 разів в рік. Задача № 3 Припустимо, що корпорація має намір інвестувати (в проект) в нове інформаційне устаткування 151 млн. дол.. Очікуваний термін окупності 3 роки, гранична ставка доходності 15%. Передбачаються наступні надходження: 1-й рік – 40 млн. дол., 2-й рік – 50 млн. дол., 3-й рік – 50 млн. дол.. Прийняти рішення щодо впровадження на основі визначення чистої приведеної вартості. Задача № 4 Інвестиційний проект має такі показники за період життєвого циклу: Таблиця 2 Вихідні дані Роки 1 2 3 4 5 6 Показники Прибуток, тис. грн. 200 250 300 350 400 400 Ставка дисконту, % 51 52 53 52 51 48 Визначити теперішню вартість прибутку, генерованого інвестиційним проектом за весь період життєвого циклу. Задача № 5 Вибрати найменш ризиковий варіант капіталовкладень для корпорації. Проект А. Прибуток при середній величині 15 тис. грн. коливається у межах від 10 до 20 тис. грн. Імовірність отримання мінімального прибутку становить 20%, максимального – 30%. Проект Б. Прибуток при середній величині 20 тис. грн. коливається у межах від 15 до 25 тис. грн. Імовірність отримання мінімального прибутку становить 40%, максимального – 30%. Визначити дисперсію, середньоквадратичне відхилення та коефіцієнт варіації, встановити, який проект буде найменш ризиковим. Задача № 6 Інвестиційний проект має наступні грошові потоки свого бюджету: Таблиця 4 Вихідні дані Показник Ставка дисконту, % Роки 1 2 3 4 5 Надходження, тис. грн. 10 - 510 660 860 1060 Витрати, тис. грн. 1250 270 300 330 360 Витрати першого року – інвестиційні (разові), а послідуючих років – операційні. Ставка дисконту приймається стабільною на весь життєвий цикл проекту. Визначити чистий дисконтований доход (ЧДД) проекту, термін окупності (Ток) та рентабельність інвестицій (РІ). Задача № 7 Валовий доход корпорації за рік становить 51 млн. грн. Керівництво планує залучити додатковий капітал в розмірі 8 млн. грн. шляхом випуску облігацій. Кількість раніше випущених звичайних акцій становить 600 тис. шт. номінальною вартістю 12 грн./шт.. Облігації планується випустити з купоном 10% річних, сплачуючи при цьому дивіденди в розмірі 51%. Ставка податку на прибуток складає 25%. Визначити, яким чином зміниться вартість капіталу корпорації. Задача № 8 Прибуток на власний капітал корпорації, яка не користується кредитами становить 3%. Керівництво корпорації планує скористатись кредитом, при якому коефіцієнт заборгованості 50%. Щорічні платежі по відсоткам 200 тис. грн. Валовий дохід корпорації 51 млн. грн., величина збуту 6 млн. грн., коефіцієнт обігу загальної вартості майна 5,1, ставка податку на прибуток 25%. Визначити, яким чином зміниться прибуток на власний капітал після залучення кредиту. Література
Ціна(грн.) 50

Замовлення

Замовлення