Готові роботи
Бюджетна діяльність субєктів господарювання

Бюджетна діяльність субєктів господарювання (ID:210828)

РозділФінанси
Тип роботи реферат
Рік виконання 2016
Кількість сторінок 14
Зміст ЗМІСТ Вступ………………………………………………………………………………3 Розділ І. Структура консолідованого бюджету суб’єктів господарювання………………………………………………………5 Розділ ІІ. Характеристика критеріїв визначення суттєвості відхилень та доцільності проведення коригуючих змін …………………....8 Висновки…………………………………………………………………………12 Список використаних джерел…………………………………………………..14
Ціна(грн.) 50
Зразок роботи:
ВСТУП Фінансово-господарська діяльність бюджетних установ як суб'єктів господарювання характеризується низкою особливостей, які впливають на побудову бухгалтерського обліку та звітності. Так, вони не розглядають отримання прибутку і його розподіл між учасниками в якості основної мети своєї діяльності, оскільки їх створення направлене на вирішення суспільно значимих задач (в тому числі соціальних, управлінських, освітніх, наукових, культурних та ін.). Бухгалтерський облік в бюджетних установах забезпечує відображення всіх операцій, пов'язаних з виконанням кошторису видатків бюджету, кошторисів спеціальних коштів та узагальнення даних обліку і звітності, що необхідно для оперативного управління, аналізу, контролю за цільовим використанням коштів на підставі кошторису, виявлення позапланових і незаконних витрат. На сьогоднішній день багато науковців досліджують питання організації обліку і контролю доходів і видатків бюджетних установ. Історичним аспектам обліку в державному секторі присвячені праці: Р. Джоги, С. Свірко. Питання законодавчо-нормативного регулювання та перспективи розвитку системи бухгалтерського обліку в державному секторі висвітлені у працях Н. Сушко. Проблеми обліку, контролю та аналізу функціонування установ знайшли відображення в наукових працях багатьох українських вчених: П. Атамаса, Р. Джоги, С. Левицької, С. Свірко та ін. Не дивлячись на розробку низки теоретичних і практичних положень щодо обліку і контролю доходів і видатків в бюджетних установах, недостатньо уваги приділяється вирішенню проблем щодо їх сутності, визнання та контролю, що і обумовлює актуальність теми роботи. Метою написання роботи є дослідження питань щодо організації обліку і контролю доходів і видатків в бюджетних установах та розробка конкретних шляхів їх вдосконалення. Відповідно до поставленої мети в роботі були визначені такі задачі:  висвітлити теоретичні питання організації обліку і контролю в бюджетних установах, зокрема, доходів і видатків;  проаналізувати стан основних показників функціонування установи;  розглянути стан організації первинного, аналітичного і синтетичного обліку доходів і видатків в досліджуваній установі;  запропонувати конкретні шляхи вдосконалення організації обліку і контролю доходів і видатків в бюджетній сфері;  провести аналіз системи охорони праці в установі, дослідити умови  праці та безпеку в надзвичайних ситуаціях. Під час написання роботи були використані такі методи дослідження як системний аналіз, синтез; дослідження документів та реєстрів обліку за формою і змістом; аналітичні розрахунки; порівняння; групування, тощо. Інформаційну базу роботи склали законодавчі та нормативні акти Верховної Ради і Кабінету Міністрів України, нормативні документи, які регламентують облік в бюджетних установах в Україні.

Замовлення

Замовлення