Готові роботи
Управління фінансовою санацією підприємства

Управління фінансовою санацією підприємства (ID:28630)

РозділФінансовий менеджмент
Тип роботи курсова
Рік виконання 2010
Кількість сторінок 60
Зміст ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ САНАЦІЄЮ ПІДПРИЄМСТВА 1.1. Фінансова криза на підприємстві: економічний зміст та фактори, що її зумовлюють 1.2. Методологічні підходи до прогнозування банкрутства підприємства: зарубіжний та вітчизяний досвід 1.3. Принципи управління фінансовою санацією підприємства РОЗДІЛ 2 ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ ДІАГНОСТИКИ КРИЗОВОГО СТАНУ ТА НЕОБХІДНОСТІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ САНАЦІЄЮ 2.1. Організаційно – економічна характеристика підприємства 2.2. Оцінка фінансового стану підприємства 2.3. Діагностика показників можливості банкрутства РОЗДІЛ 3 ОРГАНІЗАЦІЯ ФІНАНСОВОЇ САНАЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДОДАТКИ В період формування ринкових відносин в Україні, в умовах мінливості політичних, економічних та соціальних факторів система управління фінансовим станом підприємств потребує змін. Відсутність досвіду роботи у конкурентному середовищі призвела до виникнення та поглиблення кризових явищ на вітчизняних підприємствах. У зв’язку з цим гостро постала проблема банкрутства суб’єктів господарювання, виникла необхідність його регулювання на державному рівні, потреба у розробленні системи діагностики і запобігання банкрутству, системи заходів по відновленню платоспроможності підприємств-боржників, а також стратегій виходу з кризових ситуацій на самих підприємствах. При цьому запровадження заходів санації, спрямованих на збереження життєздатних підприємств як одиниць економічного потенціалу країни повинно стати пріоритетним напрямом державної політики. Санація розглядається як система заходів, передбачених процеду¬рою провадження справи про банкрутство з метою запобігання ліквідації боржника і спрямованих на оздоровлення його фінан¬сового стану, а також на задоволення в повному обсязі або частко¬во вимог кредиторів шляхом кредитування, реструктуризації боргів та капіталу і (або) зміною організаційної та виробничої структури боржника. Досудова санація – система заходів щодо відновлення платоспроможності боржника, здійснюваних власником боржника, інвестором, з метою запобігання його ліквідації вдавшись до реорганізаційних, організаційно-господарських, управлінських, інвестиційних, технічних, фінансово-економічних, правових заходів у межах чинного законодавства до початку порушення справи про банкрутство. В роботі проведено аналіз теоретичних та практичних підходів, пов’язаних з управлінням фінансовою санацією , одержані результати свідчать про досягнення поставленої мети і дають змогу зробити наступні висновки теоретично-методологічного і науково-практичного характеру. Дані показники були проаналізовані на основі звітних даних ВАТ «Іркліївський маслосирзавод». Основними видами продукцiї, яку виробляє завод - є масло вершкове, сир твердий, сир плавлений. Вся продукцiя виробляється згiдно технологiчних iнструкцiй розроблених науково-дослiдними iнститутами маслоробної i сироробної промисловостi i вiдповiдає вимогам дiючих стандартiв. Аналіз фінансового стану показав, що в 2007 році підприємство балансує на грані банкрутства, але все ж залишається більш-менш стабільним, в 2008 році ситуація значно погіршилась – підприємство отримує високий збиток і більшість показників ймовірності банкрутства свідчать про його високу ймовірність, але в 2009 році ситуація виправляється і підприємство знову є більш-менш стабільним. З метою зростання прибутковості роботи підприємства пропонується впровадити в виробництво новий напрямок діяльності – виробництво згущеного молока. При ціні реалізації однієї банки (оптова, без ПДВ) 7,2 грн. за банку надходження від реалізації становить: 6,8 * 750 = 5100 тис. грн. Чиста теперішня вартість проекту становить 8046,22 тис грн. отже реалізація проекту ефективна і дозволить підприємству отримати значний прибуток. Проект окупляється протягом 1100,7/2372,82 = 0,5 року. Реалізація заходів запропонованих в роботі дозволить ВАТ „Іркліївський маслосирзавод" збільшити обсяги реалізації, прибуток та поліпшить економічний стан підприємства, зокрема чистий дохі зросте на 5100 тис.грн. або 10,10%, валовий прибуток – на 2512,73 тис.грн. або 46,82%, чистий прибуток – на 1884,55 тис.грн. або 57,54%. Перелік графічного і табличного матеріалу: Рис. 1.1 Зміст політики антикризового управління підприємством Таблиця 1.1 Система показників Бівера Таблиця 1.2 Поділ підприємств на класи за рівнем платоспроможності Таблиця 1.3 Визначення імовірності банкрутства за значенням R-моделі Таблиця 2.1 Основні фінансово – економічні показники діяльності підприємства Таблиця 2.2 Показники ліквідності та платоспроможності ВАТ «Іркліївський маслосирзавод» Таблиця 2.3 Показники фінансової стійкості ВАТ “Іркліївський маслосирзавод” Таблиця 2.4 Показники ділової активності ВАТ “Іркліївський маслосирзавод” Таблиця 2.5 Темпи росту фінансових результатів діяльності підприємства ВАТ «Іркліївський маслосирзавод» Таблиця 2.6 Аналіз прогнозів банкрутства підприємства Таблиця 3.1 Перелік та вартість обладнання для виробництва згущеного молока на базі вакуум-випарної установки „Виганд-2000” Таблиця 3.2 Устаткування для розфасовки і закачування згущеного молока в бляшану банку №7 Таблиця 3.3 Перелік ресурсів необхідних для роботи дільниці по виготовлення згущеного молока Таблиця 3.4 Капітальні витрати на дільницю виготовлення згущеного молока Таблиця 3.5 Витрати на сировину і матеріали в розрахунку на 1000 кг готової продукції Таблиця 3.6 Річні прямі витрати на роботу дільниці виготовлення згущеного молока Таблиця 3.7 Розрахунок амортизаційних відрахувань (тис.грн.) Таблиця 3.8 Розрахунок чистого грошового потоку підприємства Таблиця 3.9 Розрахунок чистої теперішньої вартості проекту Таблиця 3.10 Оцінка ефективності запропонованих заходів,тис.грн
Ціна(грн.) 50

Замовлення

Замовлення