Готові роботи
Бізнес-коледж, Варіант №10, Управлінський облік, №1637

Бізнес-коледж, Варіант №10, Управлінський облік, №1637 (ID:14229)

РозділУправлінський облік
Тип роботи контрольна
Рік виконання 2011
Кількість сторінок 14
Зміст Тести 1. Ведення управлінського обліку на підприємстві є: а) обов'язковим згідно законодавства; б) не обов'язкове; в) обов'язковим згідно вимог податкових органів; г) ваш варіант відповіді. 2. Основні функції управлінського обліку: а) інформаційну, комунікаційну, стратегічну, оперативну; б) інформаційну, прогнозну, планову, фінансову; в) інформаційну, контрольну, регулюючу; г) вірної відповіді немає.. 3. Запас міцності – це... а) величина, на яку фактичний чи запланований обсяг реалізації продукції перевищує точку беззбитковості; б) співвідношення постійних і змінних витрат, яке забезпечує % зростання прибутку більший ніж відповідний % зростання обсягу реалізації; в) величина, на яку фактичний обсяг реалізації продукції перевищує плановий. 4. Коефіцієнт операційного левереджу характеризує: а) темпи приросту постійних витрат підприємства; б) темпи зростання обсягу реалізації продукції при зміні структури витрат; в) темпи приросту операційного прибутку порівно з темпами приросту обсягу реалізації продукції. 5. Статичний бюджет – це... а) бюджет підрозділу підприємства; б) бюджет, у якому всі значення показників установлюють до початку планового періоду і не переглядають; в) бюджет, складений на певний період часу діяльності підприємства. 6. Бюджетування – це... а) сукупність бюджетів, що відображають плановий рух грошових коштів і фінансовий стан підприємства; б) процес розроблення бюджетів; в) процес зіставлення фактичних результатів діяльності з бюджетними, аналізу відхилень та внесення необхідних коригувань. 7. Стаття калькуляції – це... а) певний вид витрат, що характеризує їхнє цільове призначення; б) сукупність економічно однорідних витрат; в) сукупність витрат, згрупованих відповідно до внутрішніх нормативних документів підприємства. 8. Облік витрат – це... а) додавання витрат за центрами відповідальності та розподіл цих витрат на калькуляційні одиниці; б) сукупність свідомих дій, спрямованих на відображення витрат підприємства протягом певного періоду; в) система обліку, яка забезпечує контроль собівартості об'єктів витрат. 9. Витрати періоду – це ... а) витрати підприємства, пов'язані з виробництвом та придбанням певного активу; б) витрати, що не включаються до собівартості продукції та запасів і розглядаються як витрати того періоду , в якому були вони здійснені; в) витрати, що не можуть бути віднесені до певного об'єкта витрат економічно можливим шляхом за певний період. 10. Функція витрат – це ... а) характер реагування витрат на зміни в діяльності підприємства; б) математичний опис взаємозв'язку витрат та їхніх чинників; в) залежність витрат від обсягу виробництва продукції. Практична частина Підприємство виготовляє декоративні вироби з кольорових металів. Облік витрат на підприємстві здійснюють за методом середньозваженої собівартості. На основі даних нижче наведених таблиць скласти бюджети діяльності центрів бюджетування на підприємстві: – бюджет реалізації продукції; – бюджет виробництва продукції; – бюджет матеріальних витрат на виготовлення продукції; – бюджет закупівлі матеріалів; – бюджет робочого часу і витрат на оплату праці; – бюджет загально виробничих витрат; – бюджет витрат на виробництво продукції за окремими її видами; – бюджет собівартості готової та реалізованої продукції підприємства; – бюджет запасів основних матеріалів і готової продукції на кінець бюджетного періоду; – бюджет адміністративних витрат і витрат на збут; – бюджет фінансових результатів. Таблиця 1 Дані про ціну виробничих ресурсів Виробничі ресурси Одиниці виміру Ціна за одиницю, грн. Основні матеріали: – латунь м2 89,00 – алюміній м2 89,00 Основна заробітна плата робітників 1 люд. год. 89,00 Таблиця 2 Дані про витрати праці та основних матеріалів на виготовлення одиниці продукції Показники Виріб (А) Виріб (Б) Основні матеріали, кг: – латунь 12 89 – алюміній 89 8 Основна заробітна плата робітників 14 20 Таблиця 3 Дані про планові обсяги і ціну реалізації продукції Показники Готова продукція Виріб (А) Виріб (Б) Очікуваний обсяг реалізації продукції за рік, од: 500 189 Ціна одиниці, грн. 2589 2500 Таблиця 4 Дані про очікувані обсяги запасів готової продукції і НЗВ на плановий період Показники Готова продукція Виріб (А) Виріб (Б) Запаси готової продукції на кінець року, од. 110 50 Запаси готової продукції на початок року, од. 100 50 Залишок НЗВ на початок року, грн. 12000 7200 Залишок НЗВ на кінець року (з готовністю 50%), од. 100 40 Таблиця 5 Дані про очікувані обсяги запасів матеріалів на плановий період Показники Матеріали Виріб (А) Виріб (Б) Запаси на кінець року, м2 6000 1089 Запаси на початок року, м2 5000 5000 Таблиця 6 Дані про складання бюджету загально-виробничих витрат, грн. (на 105000 люд. год. роботи працівників) № з/п Показники Сума, грн. 1. Допоміжні матеріали (змінна частина) 30000 2. Непряма заробітна плата (змінна частина) 70000 3. Інші витрати (змінна частина) 25000 4. Витрати електроенергії (змінна частина) 8089 5. Витрати на обслуговування обладнання (змінна частина) 20000 6. Амортизація обладнання (змінна частина) 25089 7. Витрати на пожежну і сторожову охорону виробничого приміщення (постійна частина) 4000 8. Страхування майна (постійна частина) 500 9. Заробітна плата цехового персоналу (постійна частина) 20089 10. Витрати електроенергії (постійна частина) 1000 11. Обслуговування обладнання (постійна частина) 4500 Разом Таблиця 7 Дані про фактичну суму адміністративних витрат та витрат на збут, грн. (на 105000 люд. год. роботи працівників) № з/п Показники Сума, грн. 1. Комісійні (змінна частина) 20000 2. Витрати на рекламу (постійна частина) 3089 3. Заробітна плата робітників відділу збуту (постійна частина) 10089 4. Витрати на транспортування готової продукції (постійна частина) 5000 5. Заробітна плата адміністративного персоналу (постійна частина) 21000 6. Витрати канцтоварів у бухгалтерії (постійна частина) 1089 7. Амортизація офісного обладнання (постійна частина) 10000 8. Інші адміністративні витрати (змінна частина) 5000 Разом
Ціна(грн.) 50

Замовлення

Замовлення