Готові роботи
ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА І ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ОБЛІКУ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА І ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ОБЛІКУ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ (ID:198410)

РозділУправлінський облік
Тип роботи курсова
Рік виконання 2013
Кількість сторінок 48
Зміст ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА 1.1. Огляд літературних джерел з питань складу витрат та методики їх обліку 1.2. Нормативно правове забезпечення обліку витрат на підприємствах України РОЗДІЛ 2. СКЛАД ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА І ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ОБЛІКУ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ 2.1. Організаційно-економічна характеристика СВК «Сокирянський» 2.2. Особливості обліку витрат в сільському господарстві 2.3. Облік прямих виробничих витрат в сільськогосподарських підприємствах 2.4. Облік загальновиробничих витрат в сільськогосподарських підприємствах ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Ціна(грн.) 70
Зразок роботи:
ВСТУП Витрати виробництва — це витрати різних видів економічних ресурсів (сировини, праці, основних засобів, послуг, грошей), безпосередньо пов'язані з виробництвом економічних благ. Центральне місце в управлінському обліку виробничих підприємств посідає саме облік витрат виробництва і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг), який дозволяє порівнювати витрати та доходи, вибирати оптимальну цінову і збутову політику та управляти фінансовими результатами, тому тема розрахункової роботи є досить актуальною на сьогодні. Облік витрат у сільськогосподарському виробництві повинен забезпечувати оперативне, достовірне та повне надходження інформації щодо кількості та вартості одержаної продукції (виконаних робіт і наданих послуг), трудових, матеріальних та грошових витрат на виробництво продукції по підприємству в цілому та окремих його структурних підрозділах (бригадах, цехах, фермах тощо). Аналіз літературних джерел з питань методики обліку витрат і калькулювання собівартості продукції в сільському господарстві свідчить про те, що вивченням даної проблеми займалося значне коло науковців, а саме: Ф.Ф. Бутинець, Г.І. Гринман, В.Г. Линник, Ю.Я. Литвин, А.П. Михалкевич, М.З. Пизенгольц, В.К. Радостовець, П.Т. Саблук, І.Б. Садовська, Л.К. Сук та інші. За економічною сутністю поточні витрати підприємства являють собою торговельно-виробничої діяльності підприємства; а за натурально-речовим складом – спожиту частину матеріальних, трудових та фінансових ресурсів сукупність затрат живої та уречевленої праці на здійснення поточної. Методологічні засади формування в обліку інформації про витрати підприємства та її розкриття у фінансовій звітності визначає П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати» та П(С)БО 16 «Витрати», затверджені наказами Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. № 87 та від 31.12.1999 р. № 318 Згідно ПСБО 16 «Витрати», витрати – зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілення власниками). Головна мета курсової роботи - розширення та поглиблення теоретичних та практичних знань з дисципліни “Управлінський облік” про витрати виробництва підприємств. Метою обліку витрат на сільськогосподарських підприємствах є документоване, своєчасне, повне і достовірне відображення фактичних витрат на виробництво продукції для забезпечення контролю за використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. Завданням розрахункової роботи є: - ознайомлення з обліком витрат виробництва; - детальний розгляд та вивчення системи обліку прямих та загальновиробничих витрат виробництва - визначення пропозицій по вдосконаленню обліку витрат виробництва підприємств Предметом дослідження є теоретико-методологічні аспекти організації, формування управління виробничими витратами підприємства. Об’єктом є сільськогосподарський виробничий кооператив «Сокирянський» та його виробничі витрати. Джерелами інформації при написанні розрахункової роботи є періодичні видання, підручники, інтернет-сайти, нормативні та законодавчі акти. А в якості практичних матеріалів були використані Статут СВК «Сокирянський», наказ про облікову політику та річні фінансові звіти. ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ Витрати — це використані у процесі виробництва різні речовини і сили природи на виготовлення нового продукту праці. В умовах товарного виробництва грошовий вираз суми витрат на виготовлення конкретного продукту називають собівартістю. Зміст термінів витрати і собівартість поєднується в понятті витрати виробництва. Не визначаються витратами звітного періоду: а) платежі за договорами комісії, агентськими угодами та іншими аналогічними договорами на користь комітента, принципала тощо; б) попередня (авансова) оплата запасів, робіт, послуг; в) погашення одержаних позик; г) зменшення активів або збільшення зобов’язань, що призводять до зменшення капіталу в наслідок його вилучення або розподілу власниками. СВК «Сокирянський» займається вирощуванням багатьох галузей продукції рослинництва та тваринництва, основною з них є зерно, потім ріпак. Третє місце посідає молоко. В середньому за 3 роки виручка підприємства становить 4335,7 тисяч гривень. Розглянувши витрати на виробництво продукції рослинництва на СВК «Сокирянський» , виявилось що загалом сума витрат збільшилась на 1561,7 тис. грн. Зменшились витрати на амортизацію основних засобів на 95,6 тис. грн., також зменшились витрати за орендну плату за земельні частки та майнові паї, відповідно на 55 тис. грн. та 67,8 тис. грн. Провівши аналіз елементів витрат виробництва на СВК «Сокирянський», можна також зробити висновок, що сума операційних витрат збільшилась на 2678 тис. грн. , загалом питома вага витрат збільшилась, зменшились витрати на амортизацію на 3,9%, також зменшились інші операційні витрати 11,2%.

Замовлення

Замовлення