Готові роботи
Поняття та види трасологічних досліджень

Поняття та види трасологічних досліджень (ID:258482)

ПредметКриміналістика
Тип роботи бакалаврська
Рік виконання 2018
Кількість сторінок 72
Зміст ЗМІСТ Вступ……………………………………………………………………………………. РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТРАСОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ.……….. 1.1. Криміналістична трасологія та її значення…………………………………….. 1.2. Поняття слідів у трасології. Механізм слідоутворення……………………….. 1.3. Класифікація слідів у трасології……………………………………………….. РОЗДІЛ 2. КЛАСИФІКАЦІЯ ТРАСОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ…………… 2.1. Експертиза слідів людини (гомеоскопічна)…………………………………… 2.2. Експертиза слідів знарядь та інструментів (механоскопічна)……………….. 2.3.Експертиза слідів тварин ……………………………………………………… 2.4 Експертиза транспортного засобу…………………………………………….. 2.5 Експертиза мікрочастин та мікрослідів (мікротрасологія)…………………. РОЗДІЛ 3 ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ТРАСОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ… 3.1 Основні правила виявлення, фіксації та вилучення слідів – відображень…… 3.2 Основи трасологічної індетифікації…………………………………………… 3.3 Загальна методологія трасологічних експертиз………………………………. Висновки……………………………………………………………………………… Список використаних джерел……………………………………………………….
Ціна(грн.) 500
Зразок роботи:
Вступ У стародавньому прислів’ї говориться, що людина за життя має посадити дерево, побудувати дім і виховати дитину. У кожної людини своя доля, мета, досвід і життєва правда. Але, мабуть, всі мають одну спільну рису — хочуть залишити свій слід на землі. Цим життєвим фактом вдало користуються експерти-трасологи у своїй криміналістичній діяльності. Актуальність вивчення слідів полягає у їх інформаційно-доказовому потенціалі, що сприяє встановленню окремих складових механізму злочину під час розслідування у справі. Також у криміналістиці сліди, що залишаються після вчинення злочину, вивчаються з метою швидшого його розкриття, виявлення злочинців, встановлення істини по справі. Ґрунтовне дослідження слідів допомагає встановити знаряддя злочину та отримати достовірні відомості про злочинця. Значний внесок у розвиток трасологічних досліджень внесли такі радянські вчені, як Салтевский М.В, Найдис І.М, Крилов И.Ф, Грановский М. Л, Киричинский Б. Р. Теоретичні аспекти наукових праць та багатолітній досвід радянських вчених і зараз неодмінно враховують, та активно використовують цілий ряд сучасних вітчизняних вчених: Бастрикін А. И, Гончаренко В. Г, Корниенко Н. А, Шамонова Т. М., Катюк І. І. та Кириченка А.А. Також у вітчизняну практику трасологічних досліджень внесли свій вагомий внесок праці одеських вчених та дослідників, зокрема, Комаха В. О та Шульга Н.Н. З огляду на вище сказане, специфіка джерельної бази полягає у надзвичайній різноманітності методів та поглядів на сучасні проблеми трасологічних досліджень з боку як вітчизняних так і зарубіжних вчених-дослідників. Об'єкт дослідження: елементи експертно-криміналистичних правовідносини, які виникають під час проведення трасологічних досліджень Предмет дослідження: види та методи криміналістичних досліджень Метою даної наукової роботи являться детальний розгляд інституту трасологічних досліджень, як окремого виду криміналістичної експертизи. Виділення особливостей трасологічного дослідження, його видів та детальній розгляд методології. Для досягнення поставленої мети передбачається вирішення ряду важливих завдань: - ознайомлення з теорією криміналістичної трасології та її значенням; - охарактеризувати механізм слідоутворення; - класифікувати види слідів у трасології; - класифікувати види трасо логічних експертиз та навчитись їх розрізняти; - зрозуміти основні правила виявлення, фіксації та вилучення слідів-відображень; - ознайомитись з основами трасо логічної індетифікації; - підсумувати загальну методологію трасологічної експертизи; - деталізувати методику дослідження; Методологічну основу склали загальнонаукові та спеціальні методи пізнання, зокрема: аналіз, синтез, сходження від абстрактного до конкретного, системний, соціологічний, порівняльно-правовий, аксіоматичний, метод аналізу документів і т.д. Структура роботи: бакалаврська робота складається зі вступу, трьох розділів, висновку та списку використаних джерел.

Замовлення

Замовлення

Мы №1 в Реф-рейтинге
Добавить отзыв
Хочу такой виджет