Готові роботи
Оцінка фінансового стану підприємства Публічне акціонерне товариство «Київський ювелірний завод» за даними фінансової звітності

Оцінка фінансового стану підприємства Публічне акціонерне товариство «Київський ювелірний завод» за даними фінансової звітності (ID:118673)

ПредметФінанси підприємств
Тип роботи курсова
Рік виконання 2012
Кількість сторінок 50
Зміст Зміст Вступ…………………………………………………………………………………….5 1. Зміст аналізу балансу ПАТ "Київський ювелiрний завод"………………………6 2. Характеристика загальної спрямованості фінансово-господарської діяльності ВАТ "Київський ювелiрний завод"……………………………………………………9 3. Напрями аналізу фінансового стану ПАТ "Київський ювелiрний завод"……...11 4. Загальна оцінка стану засобів ПАТ "Київський ювелiрний завод":……………15 4.1. Аналіз структури засобів (активів) товариства………………………………..16 4.1.1. Аналіз дебіторської заборгованості…………………………………………..17 4.2. Аналіз структури джерел засобів (пасивів)……………………………………18 4.2.1. Аналіз кредиторської заборгованості………………………………………..20 5. Оцінка результативності фінансово-господарської діяльності ПАТ "Київський ювелiрний завод":……………………………………………………………………..22 5.1. Аналіз фінансових результатів діяльності……………………………………..23 5.2. Аналіз ліквідності та платоспроможності……………………………………..26 5.3. Аналіз фінансової стійкості……………………………………………………..32 5.4. Аналіз рентабельності активів і капіталу………………………………………35 6. Рух коштів на ПАТ "Київський ювелiрний завод"……………………………...39 7. Фінансовий план підприємства…………………………………………………..43 Висновки………………………………………………………………………………45 Список використаної літератури…………………………………………………….48 Додатки………………………………………………………………………………..50
Ціна(грн.) 100
Зразок роботи:
Мета горизонтального і вертикального аналізу фінансової звітності полягає в тому, щоб наочно уявити, які зміни відбулися в основних статтях балансу, і допомогти управлінському апарату прийняти рішення щодо того, яким чином продовжувати свою діяльність. Горизонтальний аналіз полягає в зіставленні фінансових даних підприємства за два минулі періоди (роки) у відносному та абсолютному вигляді з тим, щоб зробити лаконічні висновки (додаток Б). Вертикальний аналіз дозволяє зробити висновок про структуру балансу, а також проаналізувати динаміку цієї структури. Технологія вертикального аналізу полягає в тому, що загальну суму активів підприємства приймають за сто відсотків, і кожну статтю фінансового звіту представляють у вигляді процентної частки від прийнятого базового значення (додаток В). Основа техніко-технологічної бази Товариства – це необоротні активи підприємства, які існують більше ніж 1 виробничий цикл та поступово переносять свою вартість на продукцію. Вони складаються з : - нематеріальних активів; - основних засобів; - незавершеного будівництва основних засобів. Наявність у складі активів організації нематеріальних активів опосередковано характеризує обрану організацією стратегію як інноваційну, так як вона вкладає кошти в патенти, технології, іншу інтелектуальну власність. На кінець звітного періоду частка нематеріальних активів у ВАТ «КЮЗ» становила 56 тис. грн. У статті "Основні засоби" наводиться вартість власних та отриманих на умовах фінансового лізингу об'єктів і орендованих цілісних майнових комплексів, тобто тих об’єктів, що безпосередньо перебувають у власності підприємства. У ПАТ «КЮЗ» таких об’єктів на кінець періоду було обліковано на суму 86425 тис. грн. При аналізі такого елементу як незавершене будівництво слід звернути увагу, що оскільки ця стаття не бере участь у виробничому обороті, отже, за певних умов збільшення її частки може негативно позначитися на результативності фінансово-господарської діяльності. Але ПАТ «КЮЗ» це не загрожує, оскільки за 2010 рік частку незавершеного будівництва було зменшено на 6407 тис. грн. Щодо оборотних активів ПАТ «КЮЗ» , то їх зростання на 133295 тис. грн. свідчить не тільки про розширення виробництва, але й про уповільнення їх обороту, що об'єктивно викликає потребу в збільшенні їх маси. Збільшення питомої ваги виробничих запасів на 5995 тис. грн. свідчить про нарощування виробничого потенціалу організації. Дослідження структури пасиву балансу дозволяє встановити одну з можливих причин фінансової стійкості організації. Збільшення частки власних коштів за рахунок будь-якого з джерел сприяє посиленню фінансової стійкості організації. Проте наявність великої частки довгострокових і короткострокових зобов’язань не завжди свідчить про фінансову нестабільність Товариства , а може бути наслідком перерозподілу коштів через інфляційні процеси. Аналіз динаміки валюти балансу, структури активів і пасивів підприємства дозволяє зробити ряд важливих висновків, необхідних як для здійснення поточної фінансово-господарської діяльності, так і для прийняття управлінських рішень на перспективу. Наприклад, зменшення валюти балансу за звітний період свідчить про скорочення підприємством господарського обороту. Проте аналізуючи валюту балансу ПАТ «КЮЗ» на кінець звітного періоду, можна побачити збільшення валюти балансу з 609838 до 724244 тис. грн., в порівнянні з початком періоду, що свідчить про розширення господарської діяльності Товариства за рахунок збільшення питомої ваги в оборотних активах готової продукції на 43434 тис. грн. 4. Загальна оцінка стану засобів ПАТ "Київський ювелiрний завод" Важливим показником діяльності підприємства є стабільність фінансового стану, яка залежить від правильності та доцільності вкладення фінансових ресурсів у активи, тому для його оцінки необхідно вивчити передусім склад, структуру майна та джерела його утворення, а також причини їх зміни. При цьому, основними напрямками аналізу є вивчення за даними балансу вартості усього майна підприємства (підсумок активу балансу-валюта балансу) і суми джерел утворення (підсумок пасиву балансу) цього майна на певну звітну дату. Аналізуючи показники балансу за 2010 рік (додаток А), можна побачити, що загальна вартість майна ПАТ «КЮЗ» на початок року становила 609838 тис. грн., а на кінець – 724244 тис. грн. Тобто відбулося збільшення майна Товариства на 114406 тис. грн., що свідчить про розширення господарської діяльності. Також відбулося збільшення частки оборотних активів підприємства на 113295 тис. грн., але зменшення частки необоротних на 28373 тис. грн. На кожному підприємстві організовується облік наявності основних фондів(засобів), аналіз їхнього складу, структури і динаміки, планування вибуття і введення нових основних фондів за рахунок капітальних вкладень. Дані структурного обліку основних фондів використовуються при плануванні виробництва, аналізі результатів виробничо-господарської діяльності і при рішенні інших економічних питань. Про стан основних виробничих фондів можна судити з двох показників: коефіцієнта зношення (Кз — відношення суми зношення до первісної вартості основних засобів) і коефіцієнта придатності (Кп — частка від ділення первісної вартості засобів за мінусом усієї суми зношення на їх первісну вартість). Цей показник можна визначити і так: Кп = 1 – Кз. Чим вищий коефіцієнт придатності і менший коефіцієнт зношення, тим кращі умови має підприємство для більш раціонального використання основних засобів. Висновки Фінансовий стан - найважливіша характеристика економічної діяльності підприємства. Він відображає конкурентоспроможність підприємства, його потенціал в діловому співробітництві, оцінює в якій мірі гарантовані економічні інтереси самого підприємства та його партнерів за фінансовими та іншими відносинами. Без аналізу фінансового стану сьогодні стає неможливим функціонування будь-якого суб'єкта економічної діяльності. Стійке фінансове становище формується в процесі всієї виробничо-господарської або комерційної діяльності підприємства. Однак партнерів та акціонерів підприємства цікавить не процес, а результат, тобто саме показники фінансового стану за звітний період, які можна визначити на основі офіційної фінансової звітності. ПАТ «КЮЗ» має недостатню фінансову стійкість. Про це свідчить ряд показників. Зокрема, коефіцієнт абсолютної ліквідності на кінець року 0,04 вказує на те, що підприємство в змозі негайно погасити лише 4% поточної заборгованості. Недостатність власних оборотних засобів на кінець 2010 року – 449103 тис. Також зросла недостатність власних і позичкових джерел формування запасів і витрат на 49503 тис. грн. Тривимірний показник фінансового стану 0, 0, 1 говорить про нестійке фінансове становище, пов’язане з порушенням платоспроможності Товариства. Коефіцієнт концентрації власного капіталу ПАТ «КЮЗ» у звітному році перебуває на рівні 0,3, що говорить про те, що воно відносно стабільне у фінансовому аспекті, але залежне від кредиторів, тому що не має достатньо власних коштів для здійснення господарської діяльності. Коефіцієнт концентрації позикового капіталу Товариства за рік збільшився з 0,71 до 0,74. Збільшення показника в динаміці на 0,03 означає збільшення частки позикових коштів у фінансуванні підприємства. Рентабельність активів та капіталу ПАТ «КЮЗ» протягом звітного року значно зменшилася, що свідчить про неефективне використання ресурсів та погіршення управління ними. Найсуттєвішого зменшення зазнав показник фондовіддачі – 11%, тобто ще один доказ неефективного використання основних виробничих фондів. Порівнюючи терміни погашення дебіторської і кредиторської заборгованості, бачимо, що існує перевищення терміну погашення кредиторської заборгованості над дебіторської у попередньому періоді на 469 днів, а у звітному на 547, що свідчить про погіршення платоспроможності підприємства за рік. Проте за деякими показниками ПАТ «КЮЗ» має хороші результати. Аналізуючи валюту балансу на кінець звітного періоду, можна побачити її збільшення з 609838 до 724244 тис. грн., в порівнянні з початком періоду, що свідчить про розширення господарської діяльності Товариства. Сума оборотних активів на кінець року порівняно з початком збільшилася на 133295 тис. грн. внаслідок збільшення грошових коштів на 10318 тис. грн. та інших оборотних активів на 20539 тис. грн. Це свідчить про прискорення оборотності всього майна підприємства. Залишок коштів на кінець року у Товариства становив 12175 тис. грн., що на 10318 тис. грн. більше, ніж у попередньому (1857 тис. грн.). Це зумовлено зростанням чистого руху коштів від операційної діяльності на 120005 тис. грн.(370,84%) – з 32360 до 152365 тис. грн. Отже, головними проблемами у діяльності ПАТ «КЮЗ» є недостатність власних коштів та низька ліквідність балансу. Тому першочерговим завданням керівництва Товариства має бути впровадження заходів зі зменшення залежності від зовнішніх джерел фінансування; прискорення оборотності запасів для підвищення власної ліквідності. Для поліпшення стану підприємства, передусім, необхідно підвищувати рентабельність. Для цього необхідно, щоб прибуток підприємства був більший, тому потрібно знизити собівартість продукції, зайнятися пошуком більш дешевої сировини та матеріалів. Необхідно також провести маркетингову політику на підприємстві, політику затрат, вести контроль прибутків. Таким чином, можна сказати, що аналіз фінансових результатів діяльності підприємства і ефективне управління ними є однією з найважливіших галузей аналітичної роботи підприємства, що є його “візитною карткою” в співпраці з іншими господарюючими суб’єктами, як вітчизняними, так і зарубіжними.

Замовлення

Замовлення

Мы №1 в Реф-рейтинге
Добавить отзыв
Хочу такой виджет