Готові роботи

Економічний аналіз (ID:55129)

ПредметЕкономічний аналіз
Тип роботи контрольна
Рік виконання 2014
Кількість сторінок 9
Зміст ЗАДАЧА 1 Необхідно визначити вплив факторних показників на результативний показник методом елімінування (обсяг випущеної продукції, фонд оплати праці за півріччя). Зробити необхідні висновки. Таблиця 1 Показник Одиниця виміру 8 варіант План Факт 1. Кількість працівників чол. 501 510 2. Кількість робочих днів дні 235 241 3. Тривалість робочого дня год. 7,8 7,6 4. Виробіток працівника за годину грн. 25,4 21,2 ЗАДАЧА 2 За даними, наведеними в таблиці дати оцінку виконання плану за асортиментом і структурою випущеної продукції. Зробити відповідні висновки. Таблиця 2 Вид продукції Варіант 8 План Факт 1 2400 2410 2 2356 2555 3 452 525 4 1258 955 5 895 885 Разом 7361 7330 ЗАДАЧА 3 Проаналізувати ритмічність виробництва продукції за періодами. Розрахувати коефіцієнт ритмічності та варіації, показник аритмічності, коефіцієнт виконання плану, а також обсяг продукції, який зараховано у виконання плану за ритмічністю. Визначити втрачені можливості підприємства по випуску продукції у зав’язку з неритмічною роботою за різними методами та вказати причини, які, на Вашу думку, призвели до аритмічності, розподілити їх на зовнішні та внутрішні. Вихідна інформація: Показники, що характеризують ритмічність роботи підприємства: Таблиця 3 Періоди, квартал Варіант 8 План Факт І 680 650 ІІ 710 750 ІІІ 860 850 ІV 750 790 Разом 3000 3040 ЗАДАЧА 4 Проаналізувати якість продукції підприємства. Розрахувати середній коефіцієнт сортності, середньозважену ціну за планом та фактично. Зробити відповідні висновки. Таблиця 4 Сорт продукції Ціна, грн. Випуск продукції, од. План Факт Вищий 89 145 150 Перший 74 455 420 Другий 55 155 160 Третій 39 65 55 Разом - 820 785 ЗАДАЧА 5 Необхідно провести аналіз наявності, руху і динаміки основних засобів. Проаналізувати склад та структуру основних засобів; визначити зміну їх складу за видами засобів у динаміці. Розрахувати коефіцієнти оновлення та приросту основних засобів, коефіцієнт вибуття, пояснити основні причини та наслідки вибуття основних засобів. Обчислити коефіцієнти зносу та придатності основних засобів. Зробити відповідні висновки. Таблиця 5 Основні засоби Наявність на початок року Надійшло за рік Вибуло за рік 1. Промислово-виробничі фонди 2850 37 15 1.1. Будинки та споруди 1210 21 - 1.2. Машини і обладнання 830 16 13 1.2.1. Силові машини і обладнання 450 9 7 1.2.2. Робочі машини і обладнання 1.2.3. Вантажно-розвантажувальні механізми 115 3 2 1.2.4. Обчислювальна техніка 78 2 2 1.3. Транспортні засоби 200 - 1 1.4. Інструмент, прилади, інвентар 2. Виробничі основні засоби інших галузей 120 - 1 3. Невиробничі основні засоби 135 - 1 РАЗОМ основних засобів Сума зносу 4495 ЗАДАЧА 6 Необхідно проаналізувати рух робочої сили підприємства. Розрахувати коефіцієнти обороту з приймання і вибуття, коефіцієнт плинності. Зробити відповідні висновки, (таблиця 6 ). Таблиця 6 Показники Варіант 8 1 рік 2 рік Прийнято на підприємство 680 700 Вибуло з підприємства В тому числі: - на навчання 37 38 - у збройні сили 120 115 - на пенсію та з інших причин, передбачених законом 136 150 - за власним бажанням 1005 1500 - за порушення трудової дисципліни 81 54 Середньоспискова чисельність працівників 7550 7120 ЗАДАЧА 7 Необхідно визначити та оцінити аналітичні фінансові коефіцієнти за даними статей балансу (таблиця 7). Після визначення аналітичних фінансових коефіцієнтів їх треба порівняти з нормативами, прийнятими в практиці фінансового менеджменту, і зробити висновки про фінансовий рейтинг підприємства Стаття балансу Варіант 8 Актив І. Необоротні активи, усього 18800 ІІ. Оборотні активи, усього В т.ч. запаси 20320 Дебіторська заборгованість 3600 Поточні фінансові інвестиції - Грошові кошти та їх еквіваленти 7800 Інші ІІІ. Витрати майбутніх періодів 400 Баланс 51150 Пасив І. Власний капітал 20100 ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів 50 ІІІ. Довгострокові зобов’язання 5200 ІV. Поточні зобов’язання 25800 V. Доходи майбутніх періодів - Баланс Фінансовий результат 6030
Ціна(грн.) 35

Замовлення

Замовлення

Мы №1 в Реф-рейтинге
Добавить отзыв
Хочу такой виджет