Готові роботи

Інвестування (ID:178737)

ПредметІнвестиційна діяльність
Тип роботи контрольна
Рік виконання 2017
Кількість сторінок 4
Зміст 1 Реальні інвестиції A. охоплюють діяльність, пов'язану зі створенням інноваційних матеріальних об'єктів, що матимуть прибуток за рахунок продажу й реінвестицій. B. є антонімом "капітальним вкладенням". C. є синонімом"виробничих інвестицій". D. охоплюють діяльність, пов'язану зі створенням нових матеріальних об'єктів, що матимуть прибуток за рахунок виробництва й продажу товарів і послуг 2 Фінансові інвестиції A. є вкладанням коштів у фінансові операції та реальні активи. B. є вкладанням коштів у фінансові операції та цінні папери. C. є вкладанням коштів у валютні операції, операції з векселями. D. є вкладанням коштів у купівлю та продаж акцій, облігацій, сертифікатів, доходи від володіння пакетами цінних паперів. 3 Капітальні вкладення – це A. інвестиції, спрямовані на відтворення основних фондів B. інвестиції, спрямовані на приріст матеріально-технічних запасів з метою організації виробництва й продажу товарів і послуг C. складова реального інвестування. 4 Залежно від строку життя проекту інвестиції бувають: o короткострокові (до одного року); o середньострокові (2-3 роки); o довгострокові (понад 3 років); 5 Залежно від форми власності на інвестиційні ресурси інвестиції бувають: o державні; o приватні; o іноземні; o змішані; 6 За місцем реалізації інвестиції поділяються на: A. інтегральні та інтервальні B. внутрішні та зовнішні C. стратегічні та прямі D. Прямі та портфельні 7 Інвестування з боку виробничого підприємства за ознакою кінцевої мети розрізняють на: o інвестиції в удосконалення продукції з метою збереження позицій на ринку; o інвестиції в оновлення основних фондів з метою вдосконалення технології; o інвестиції в удосконалення технології з метою зменшення витрат на виробництво; o вимушені інвестиції, які не підвищують конкурентоспроможності підприємства (для зменшення впливу на навколишнє середовище, для вимушеного перенесення виробництва в інше місце, для підвищення безпеки праці); o ризиковані інвестиції в організацію нового виробництва із виходом на нові ринки. 8 Обґрунтування та планування інвестиційного процесу здійснюється за допомогою A. інвестиційної стратегії B. інвестиційного проекту C. інвестиційної тактики D. інвестиційного портфелю 9 За узгодженістю інвестування із зовнішніми умовами проекти поділяються на: A. добре узгоджене B. умовно узгоджене недостатньо узгоджене ризиковане 10 За збалансованістю інвестування може бути: системно збалансованим (повністю) планом інвестування, умовнозбалансованим (середній рівень), недостатньо збалансованим (відносно ризикованим за внутрішніми чинниками) 11 Портфельний інвестор має набір пакетів цінних паперів, обсяги яких A. достатні для того, щоб безпосередньо впливати на емітентів цінних паперів B. недостатні для того, щоб безпосередньо впливати на емітентів цінних паперів C. дозволяють частково впливати на емітентів цінних паперів D. дозволяють частково впливати на резидентів 12 Стратегічне фінансове інвестування передбачає операції з цінними паперами з метою A. отримання можливості безпосередньо впливати на діяльність емітента придбаних цінних паперів B. управляти емітентом придбаних цінних паперів C. управляти емітентом придбаних боргових зобов’язань D. отримання дивідендів 14 Реальні інвестиції – це вкладення капіталу у відтворення основних фондів, в інноваційні нематеріальні активи, у приріст запасів товарно-матеріальних цінностей та інші об'єкти інвестування, пов’язані зі здійсненням операційної діяльності підприємства. 15 Інноваційні інвестиції здійснюються з метою досягнення певного соціально-економічного ефекту, в т. ч. випуску і розповсюдження принципово нових видів техніки і технології, досягнення прогресивних міжгалузевих структурних зрушень, здійснення якісних змін у стані продуктивних сил, поліпшення соціального й екологічного становища, випуску нової конкурентоспроможних товарів, послуг та ін. 16 Прямі інвестиції здійснюються A. у формі позики за допомогою інвестиційних посередників B. з метою оволодіння контрольним пакетом акцій компаній. C. у формі кредиту без інвестиційних посередників з метою оволодіння контрольним пакетом акцій компаній D. у формі кредиту за допомогою інвестиційних посередників з метою оволодіння часткою акцій компаній 17 При здійсненні прямих інвестицій A. має місце внесення коштів або майна до статутного фонду юридичної особи в обмін на корпоративні права B. має місце внесення коштів або майна до статутного фонду юридичної особи в обмін на акції, пайові свідоцтва, емітовані такою юридичною особою C. має місце внесення коштів на закордонні рахунки партнера D. має місце покупка дочірніх компаній 18 Державні інвестиції – це A. вкладення, які здійснюють центральні і місцеві органи влади та управління за рахунок коштів населення B. вкладення, які здійснюють центральні і місцеві органи влади та управління за рахунок коштів третіх осіб C. вкладення, які здійснюють центральні і місцеві органи влади та управління за рахунок коштів бюджетів D. вкладення, які здійснюють центральні і місцеві органи влади та управління за рахунок позабюджетних фондів і залучених коштів, а також інвестиції державних підприємств та закладів за рахунок власних і залучених коштів 19 Зовнішні інвестиції – це A. вкладення капіталу нерезидентами третьої країни в об’єкти інвестування, розташовані за межами її зовнішнього ринку B. вкладення капіталу резидентами певної країни в об’єкти інвестування, розташовані в межах її внутрішнього ринку C. вкладення капіталу резидентами певної країни в об’єкти інвестування, розташовані за межами її внутрішнього ринку D. вкладення капіталу нерезидентами певної країни в об’єкти інвестування третіх країн 20 Стартові інвестиції – це A. використання вперше сформованого капіталу за рахунок як власних, так і залучених ресурсів для реалізації нових інвестиційних задумів B. застосування новоствореного капіталу для реалізації нових інвестиційних проектів C. використання вперше сформованого капіталу за рахунок залучених ресурсів для реалізації нових інвестиційних проектів D. використання сформованого капіталу за рахунок виключно власних ресурсів для реалізації нових інвестиційних задумів 21 Реінвестиції характеризують собою A. повторне використання капіталу B. процес вилучення раніше інвестованого капіталу з інвестиційного обороту C. використання вперше сформованого капіталу D. процес залучення раніше інвестованого капіталу з інвестиційного обороту 22 Дезінвестиції являють собою A. повторне використання капіталу B. процес вилучення раніше інвестованого капіталу з інвестиційного обороту C. використання вперше сформованого капіталу D. процес залучення раніше інвестованого капіталу з інвестиційного обороту 23 Сукупні валові інвестиції складають A. внутрішні та залучені іноземні інвестиції B. внутрішні та зовнішні іноземні інвестиції C. вітчизняні та зарубіжні іноземні інвестиції 24 Реноваційні інвестиції характеризують A. обсяг капіталу, що інвестується у просте відтворення основних засобів і нематеріальних активів у певному періоді B. динаміку обсягу чистого прибутку через механізм його розподілу на споживання та заощадження C. динамікою обсягу чистого доходу через механізм його розподілу на споживання та заощадження D. вкладення капіталу як резидентів так і нерезидентів в об’єкти інвестування, розташовані в територіальних межах певної країни 25 Похідні інвестиції A. характеризують обсяг капіталу, що інвестується у просте відтворення основних засобів і нематеріальних активів у певному періоді B. прямо корелюють з динамікою обсягу чистого прибутку через механізм його розподілу на споживання та заощадження C. прямо корелюють динамікою обсягу чистого доходу через механізм його розподілу на споживання та заощадження D. вкладення капіталу як резидентів так і нерезидентів в об’єкти інвестування, розташовані в територіальних межах певної країни 26 Основні інвестиції A. виконують допоміжну роль у реалізації основних інвестицій B. фінансуються з держбюджету з метою розвитку окремих галузей економіки держави C. реалізуються безпосередньо для досягнення поставленої в ході інвестування мети D. реалізуються двома або більше інвесторами в інтересах досягнення єдиної мети 27 Супутні інвестиції A. виконують допоміжну роль у реалізації основних інвестицій B. фінансуються з держбюджету з метою розвитку окремих галузей економіки держави C. реалізуються безпосередньо для досягнення поставленої в ході інвестування мети D. реалізуються двома або більше інвесторами в інтересах досягнення єдиної мети 28 Зазначте основних учасників інвестування Учасники інвестиційної діяльності — громадяни та юридичні особи України, інших держав, а також держави, які забезпечують реалізацію вкладень як виконавці замовлень або за дорученням інвестора. 29 Інвестиційна діяльність розглядається як інвестиційний процес, стадіями якого є (пронумерувати) 5.державне регулювання інвестиційного процесу, 9. забезпечення інвестицій матеріально-технічними ресурсами, 13.кінцева здача об’єкта в експлуатацію, 1. мотивація інвестиційної діяльності, 3. обґрунтування доцільності інвестицій, 10. освоєння інвестицій, 11.підготовка до виробництва продукції, 6. планування інвестицій, 12.попередня здача в експлуатацію, 2. прогнозування та програмування інвестицій, 8.проектування та ціноутворення, 4.страхування інвестицій, 7.фінансування інвестиційного процесу
Ціна(грн.) 30

Замовлення

Замовлення

Мы №1 в Реф-рейтинге
Добавить отзыв
Хочу такой виджет