Готові роботи

Інвестування (ID:178738)

ПредметІнвестиційна діяльність
Тип роботи контрольна
Рік виконання 2017
Кількість сторінок 6
Зміст 1. Більшість вчених трактували поняття «інвестиції» як a) вкладання надлишкового капіталу з метою його розширення b) вкладання основного капіталу з метою його відтворення c) вкладання позичкового капіталу з метою створення капітальних запасів 2. Соціально-економічна теорія торгових інвестицій – це a) меркантилізм b) кейнсианство c) ліберальна теорія 3. Прибічникам теорії «мануфактурних» інвестицій пізнього меркантилізму властиве a) перебільшення ролі товару b) перебільшення ролі грошей c) перебільшення ролі кредиту 4. Проблема досягнення економічного оптимуму від вкладених інвестицій набула великого значення у працях a) Дж.Кейнса b) В. Парето c) М. Фрідмена 5. Інвестування – це економічний процес, результати дії якого проявляються a) відразу b) через певний час c) локально 6. Джерелом збагачення суспільства меркантелісти вважали a) внутрішню торгівлю b) зовнішню торгівлю c) кредитно-банківську сферу 7. Основним джерелом, на думку меркантелістів, були a) товари b) гроші c) природні ресурси 8. Передумовою будь-якого виробництва, на думку А.-Р.Тюрго, були a) природні ресурси b) технологічні вдосконалення c) накопичене рухоме майно 9. Низький процент провокує інвестиційний попит, стимулюючи тим самим зростання a) цін b) процентних ставок c) валютних курсів 10. Експорт капіталу, на думку Адама Сміта, призводить до a) його подорожчання, уповільнення інвестування b) його здешевлення, зростання інвестування c) його подорожчання, зростання інвестування 11. Ввезення капіталу, на думку Адама Сміта, - це a) позитивне явище за умови вільного експорту товарів b) позитивне явище за умови вільного вивозу товарів c) позитивне явище за умови вільного імпорту товарів 12. Тезу Адама Сміта про виняткове значення вітчизняного капіталу для розвитку пріоритетних галузей промисловості згодом використають для a) обґрунтування програм національного протекціонізму b) обґрунтування стабілізаційних програм c) обґрунтування програм розвитку кредитних установ 13. Високий рівень прибутковості, на думку Д.Рікардо, сприяє a) експорту національного капіталу b) залученню іноземних капіталів в економіку країни c) зменшенню процентних ставок 14. «Закон Сея» пояснює a) виникнення потенційного попиту b) зростання процентних ставок c) девальвацію валютного курсу 15. На думку Ж.Б.Сея, кредитні засоби є грошовою категорією, а їхня кількість є фактором a) визначальним для попиту на інвестиції b) несуттєвим для економічного зростання c) несуттєвим для попиту на інвестиції 16. Ж.-Б.Сей стверджував, що обсяги грошової маси, впливаючи на ціни і ставку процента a) стримують зростання пропозиції інвестицій b) стимулюють зростання пропозиції інвестицій c) не впливають на зростання пропозиції інвестицій 17. Суттєвим стимулом перерозподілу інвестиційних ресурсів між галузями виробництва, на думку Ф.Бастіа, є a) формування пропозиції b) формування попиту c) регулювання валютно-кредитної сфери 18. Заперечуючи А.Сміту, Т.Мальтус стверджує, що зростання кількості населення a) не забезпечує підвищення попиту b) забезпечує підвищення попиту c) збільшує обсяги нагромадження 19. Дж.-С.Мілль вважав, що одним із найважливіших важелів впливу держави на інвестиції є a) кредитування b) оподаткування c) протекціонізм 20. 20. А.Маршал вважав, що, не маючи під собою реальної товарної основи, грошові капітали a) провокують зростання цін та b) зумовлюють здешевлення грошей та інфляцію c) сприяють встановленню рівноваги на ринку кредитних ресурсів 21. На думку Дж.-М.Кейнса, держава повинна максимально сприяти інвестиційній активності за допомогою a) зростання рівня відсоткової ставки і заробітної плати b) зниження рівня відсотка і реальної заробітної плати c) стимулювання імпорту 22. І.Фішер вважав, якщо реальна дохідність інвестицій в країні нижча ніж за її межами, це впливатиме на курс національної валюти у напрямку його a) зростання b) зниження c) стабілізації 23. Відповідно «ефекту Фішера» у міжнародному інвестиційному середовищі в довгостроковій перспективі зміна рівня валютного курсу дорівнюватиме a) сумі процентних ставок в обох країнах і різниці прогнозованих темпів інфляції в цих країнах. b) різниці процентних ставок в обох країнах і сумі прогнозованих темпів інфляції в цих країнах c) різниці процентних ставок в обох країнах і різниці прогнозованих темпів інфляції в цих країнах 24. Одним з родоначальників поведінкових фінансів є a) М.Фрідман b) Д. Канеман c) Й.Шумпетер Варіант І Варіант ІІ 25. В чому полягає концепцію інформаційної парадигми Дж. Штігліц? Штігліц пропонує концепцію інформаційної парадигми, 26. До екзогенних передумов виникнення альтернативних теорій аналізу інвестиційних рішень на міжнародних фондових ринках відносяться ті, що пов’язані з 27. До ендогенних передумов виникнення альтернативних теорій аналізу інвестиційних рішень на міжнародних фондових ринках відносяться ті, що пов’язані з 28.Існування ефективних ринків з раціональними інвесторами, як наголошують традиційні фінансові теорії, можливе лише за наступних умов • 29. Для теорії арбітражного ціноутворення істотними є такі умови 30.Теорія пізнавального дисонансу полягає у 31.Ф.Найман та І.Моргенштерн доводили, що інвестори мають вибирати між різними можливостями, керуючись такими принципами 32.Представники поведінкових фінансів виділяють такі типи біхевіористичних факторів прийняття інвестиційних рішень 33.Під евристикою розуміють процес підсвідомого спрощення складних для сприйняття та аналізу процесів і понять, 34.Евристика репрезентативності передбачає 35.Наведіть приклади нераціональної поведінки інвесторів під впливом евристики репрезентативності 36.Евристика наявності пов’язана зі 37.Евристика якоря передбачає 38.Евристика якоря може зумовити вплив на інвестиційну поведінку наступних ефектів 39. Наведіть приклади відхилень через азарт 40.В чому полягає ефект формулювання питання ефект формулювання питання 41.В чому полягає ефект розумової бухгалтерії ефект розумової бухгалтерії 42.В чому полягає ефект ізоляції 43. В чому полягає ефект надмірної/ недостатньої реакції ефект надмірної/недостатньої реакції 44. В чому полягає ефект стадної поведінки ефект стадної поведінки 45.В чому полягає ефект визначеності ефект визначеності 46. В чому полягає ефект відображення ефект відображення 47.Назвіть найпоширеніші ефекти прийняття інвестиційних рішень на міжнародних фондових ринках відображення, ізоляції 48. Назвіть чотири категорії, на які О. Хершліфер поділив причини всіх помилок, які призводять до нераціональної поведінки інвесторів
Ціна(грн.) 35

Замовлення

Замовлення

Мы №1 в Реф-рейтинге
Добавить отзыв
Хочу такой виджет