Готові роботи
Система управління інноваційним розвитком організації

Система управління інноваційним розвитком організації (ID:189951)

РозділІнноваційна діяльність
Тип роботи магістерська
Рік виконання 2017
Кількість сторінок 103
Зміст ЗМІСТ ВСТУП ...................................................................................... 4 Розділ І. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ОРГАНІЗАЦІЙ …….................... 6 1.1. Поняття основ системи управління інноваційним розвитком організацій ……………………………………………………………… 6 1.2. Механізм управління інноваційним розвитком ........................ 13 1.3. Ефективність управління інноваціями в ринкових умовах …… 21 Висновки до 1 розділу .................................................................... 27 Розділ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ІННОВА¬ЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПП “УШТАН” ………………………………. 30 2.1. Загальна характеристика Приватного підприємства “Уштан” … 30 2.2. Аналіз складових системи управління в організації ПП “Уштан” 41 2.3. Оцінка ефективності управління інноваційним розвитком ПП “Уштан” ………………………………………………………………. 48 Висновки до 2 розділу .................................................................... 56 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙ¬НИМ РОЗВИТКОМ ОРГАНІЗАЦІЙ .……….................................... 61 3.1. Сучасні організаційні структури управління інноваційною діяльністю ........................................................................................ 61 3.2. Шляхи підвищення сприятливості організації до нововведень 71 3.3. Управління ризиками інноваційної діяльності підприємства …… 77 Висновки до 3 розділу ..................................................................... 85 ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ .................................................. 89 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ .................................. 99 ДОДАТКИ ............................................................................. 104
Ціна(грн.) 800
Зразок роботи:
ВСТУП Для успішного функціонування підприємству потрібна ефективна організація управління. І саме тому підприємства змушені постійно знаходити наявні резерви розвитку, нові ринки збуту своєї продукції, постійно працювати над розробкою та впровадженням у свою діяльність різноманітних інновацій, котрі дозволять забезпечити виживання підприємства в умовах гострої конкурентної боротьби. Впровадження ефективних, інноваційних методів управління є одним з найголовніших факторів виживання вітчизняних підприємств в умовах жорсткої конкурентної боротьби. Питання аналізу й оцінки систем управління на підприємствах досліджуються у зарубіжній та вітчизняній фаховій літературі, зокрема у працях Л. Друкера, А. Мельник, М. Мельник, Е. Грошва, Я. Рельяна, М. Карпуніна та ін. Хоча питання організації управління на підприємстві широко досліджуються як вітчизняними, так і зарубіжними вченими, але проблема ефективного управління суб’єктами господарювання в сучасних умовах швидкозмінного зовнішнього середовища є дуже актуальною. Метою даної роботи є дослідження системи управління інноваційним розвитком підприємства та пропозиція конкретних шляхів покращення управління інноваційним розвитком організацій. Об’єкт дослідження – Приватне підприємство “Уштан”. Предмет – система управління інноваційним розвитком організації. Завданнями даної роботи є: • ознайомитись з теоретико-методологічними основами управління інноваційним розвитком організацій; • дослідити систему управління інноваційним розвитком ПП “Уштан”: дати організаційно-економічну характеристику підприємству; здійснити аналіз складових системи управління в організації; дати оцінку ефективності управління інноваційним розвитком ПП “Уштан”; • запропонувати шляхи покращення управління інноваційним розвитком організацій. Під час виконання магістерської роботи було використано значну кількість навчальної та наукової літератури. При виконанні даної роботи використано такі методи: аналізу, синтезу, спостереження, систематизації, економіко-статистичні та ін. Дипломна робота складається із вступу, трьох розділів, висновків і пропозицій, списку використаних джерел, додатків. Робота викладена на 103 сторінках комп’ютерного тексту, включає 9 таблиць, 7 рисунків. Під час написання роботи використано 52 джерела. Результати проведеного нами дослідження підприємство може використати для покращення управління інноваційним розвитком організації. 2.2. Аналіз складових системи управління в організації ПП “Уштан” Система управління в організації представляє собою сукупність підсистем, що відображають окремі аспекти управління: цілі, принципи, функції, органи управління, методи, персонал, технологію, техніку, а призначенням системи є розроблення та реалізація управлінського впливу на виробництво згідно з об’єктивними законами загального розвитку. Отже, під системою управління ми розуміємо систему, вплив якої скеровано на об’єкт управління з одночасною його трансформацією у бажаний стан за певними кількісними та якісними параметрами, та складається з елементів, що об’єднані загальною метою функціонування. З управлінського погляду, діяльність підприємства ПП “Уштан” являє собою систему, що складається з економічних, технічних, соціальних та організаційних взаємопов’язаних елементів, які, в свою чергу, виступають складовими підсистем, у таку, що управляється (керована) та підсистему, що управляє (управляюча), тобто об’єкт і суб’єкт управління. Ефективність діяльності управляючої підсистеми ПП “Уштан” змінюється залежно від цілей, що постають перед комплексною системою (управляючими підсистемами і керованою). Тому варто її структуру змінити так, щоб управлінська праця на підприємстві максимально сприяла високому рівню ефективності, якості й достатній цілеспрямованості функціонування керованого об’єкта (тобто усієї системи в цілому). Розглянемо елементи системи управління підприємством на прикладі ПП “Уштан”, що здійснює свою діяльність у сфері виробництва і торгівлі. Цілі підприємства можна розподілити на економічні та соціальні. Узагальнюючи цілі підприємств, варто зазначити, що досягнення як економічних, так і соціальних цілей забезпечується лише при збільшенні обсягів діяльності. Основною задачею ПП “Уштан” є ведення господарської діяльності відповідно до чинного законодавства для досягнення економічних та соціальних цілей. Функціонування в умовах жорсткої конкуренції та змінного попиту на продукцію і послуги підприємства, вимагає в управлінській діяльності підприємства зосередити увагу на такій задачі, як планування своєї діяльності з метою залучення нових клієнтів та утримання вже існуючих. Методологія управління підприємствами включає такі складові, як принципи, засоби та методи управління для досягнення узгоджених цілей підприємства ПП “Уштан”. Основними принципами системи управління підприємством ПП “Уштан” є: • дотримання правової регламентації під час створення, функціонування та розвитку підприємства; • адаптація до змін зовнішнього середовища; • клієнтоорієнтовність; • узгодження цілей керівництва та підлеглих; • стратегічне планування основних напрямків розвитку підприємства в перспективі; • транспарентність – передбачає створення єдиного інформаційного простору на підприємстві, орієнтований на забезпечення доступу до однієї інформації (про врахування недоліків у розробленому продукті, інноваційні способи усунення даних недоліків, методи попередження виникнення клієнтської незадоволеності) і обмеження доступу до інформації підприємства, яка є комерційною або іншою таємницею; • мотивація поведінки та соціальна відповідальність; • системність та безперервність розвитку персоналу; • цілісність системи управління, яка має вихід, зворотній зв'язок та зв'язок із зовнішнім середовищем; • наукове обґрунтування формування та адаптації системи управління підприємствами з забезпечення взаємозв’язку із зовнішнім середовищем. До засобів, які застосовуються в системі управління підприємством відносяться сучасні технології, на основі яких проводиться автоматизація управління та навчання персоналу. Управління підприємством ПП “Уштан” здійснюється за допомогою методів управління, що формуються на основі сукупності прийомів і способів впливу для досягнення поставленої мети. Методи управління орієнтовані на об'єкт управління – структурний підрозділ, підприємство. Існують різні класифікації методів управління. Залежно від змісту та організаційної форми, методи управління класифікують на економічні, адміністративні та соціального впливу. Складовими такого елементу системи управління, як процес управління, до якого відносяться ресурсне забезпечення, розроблення та реалізація управлінських рішень та функції управління. Ресурси підприємства складаються із сукупності фінансового, інформаційного, кадрового, матеріального та правового забезпечення. Інформаційні ресурси є одними з ключових в діяльності ПП “Уштан”, тому велике значення в процесі управління відводиться системі інформаційного забезпечення, яке забезпечує взаємопов’язані процеси на підприємстві та формують його успіх та конкурентоспроможність. Управління інноваційним процесом є невід’ємною складовою діяльності сучасного підприємства, яке охоплює планування, організування та стимулювання інноваційної діяльності, а також реалізацію інноваційних проектів, котрі розраховані на досягнення конкурентних переваг, а отже й зміцнення ринкових позицій такого підприємства. Здатність підприємства ПП “Уштан” запроваджувати інновації збільшує його шанси у конкурентній боротьбі, а також створює суттєві різні переваги. Інноваційні завдання на підприємстві ПП “Уштан” мають на меті зниження витрат виробництва, покращення якості продукції або послуг, виведення на ринок нового товару, формування нової стратегії збуту, а це сприяє підвищенню зацікавленості споживачів у нових товарах. Створення або залучення інновацій має відбуватися з метою формування певних переваг на сегменті діяльності підприємства на ринку. Підприємству потрібно не лише своєчасно визначати перспективність інноваційної ідеї, оцінити її комерційну вигідність, але й створити умови для оперативного упровадження новинки на підприємстві. Управління нововведеннями охоплює різні функції (планування, організацію, контроль, маркетинг), які націлені на вирішення специфічних питань взаємодії між структурними підрозділами ПП “Уштан”, які здійснюють відповідні види інноваційної діяльності.

Замовлення

Замовлення