Готові роботи
РОЗВИТОК НОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ФОРМ ІННОВАЦІЙНОГО ТИПУ ЗАЙНЯТОСТІ

РОЗВИТОК НОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ФОРМ ІННОВАЦІЙНОГО ТИПУ ЗАЙНЯТОСТІ (ID:212325)

ПредметІнноваційна діяльність
Тип роботи магістерська
Рік виконання 2015
Кількість сторінок 116
Зміст РОЗВИТОК НОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ФОРМ ІННОВАЦІЙНОГО ТИПУ ЗАЙНЯТОСТІ ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ТИПУ ЗАЙНЯТОСТІ 1.1 Економічна природа інноваційного типу зайнятості 1.2 Класифікація організаційних форм інноваційного типу зайнятості 1.3 Досвід організації інноваційних форм зайнятості у зарубіжних країнах РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ НОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ФОРМ ІННОВАЦІЙНОГО ТИПУ ЗАЙНЯТОСТІ В УКРАЇНІ 2.1 Виникнення та сучасні тенденції розвитку нових форм інноваційного типу зайнятості у вітчизняній економіці 2.2. Проблеми формування інноваційного типу зайнятості в Україні 2.3. Стан інноваційного підприємництва в Україні як передумова інноваційного типу зайнятості РОЗДІЛ 3. ПОШИРЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ТИПУ ЗАЙНЯТОСТІ В УКРАЇНІ 3.1. Напрями розвитку інноваційного підприємництва у вітчизняній економіці 3.2. Державна підтримка розвитку нових форм інноваційного типу зайнятості в Україні з урахуванням передового досвіду розвинутих країн РОЗДІЛ 4. МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ «РОЗВИТОК НОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ФОРМ ІННОВАЦІЙНОГО ТИПУ ЗАЙНЯТОСТІ» В КУРСАХ «ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ» У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ТА «ЕКОНОМІКА» У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ
Ціна(грн.) 300
Зразок роботи:
ВСТУП Актуальність теми магістерської роботи. Глобалізація, яка стала однією з визначальних характеристик сучасної світової економіки, поставить перед урядами багатьох країн проблемні питання пошуку нових форм і методів адаптації національного економічного та політико-правового середовища. Швидкі зміни факторів, які визначають конкурентоспроможність окремих фірм та цілих держав на світових ринках, динамічний розвиток глобальних відносин змушують уряди при формуванні умов економічного зростання і дедалі більш активно звертатися до проблем забезпечення національної конкурентоспроможності у глобальному масштабі. Важливим для підвищення конкурентоспроможності вітчизняної економіки є перехід України на інноваційний розвиток. Залежність України від імпорту, надмірні масштаби якого обумовлюють вимивання в теперішній час з економіки країни величезних коштів в інтересах інвестування країн - імпортерів своєї продукції в Україну, унеможливлюють створення нових робочих місць, необхідних для забезпечення повної зайнятості робочої сили, та сприяння інноваційному розвитку секторів економіки України. Однак становлення країни, як високотехнологічної конкурентоспроможної держави, неможливе без впровадження новітніх технологій. Структурні зміни в економіці завжди були пов’язані з відповідними змінами в соціальній сфері. А оскільки зайнятість і ринок праці є інтеграційною частиною загальноекономічних процесів і дієвим інструментом вирішення економічних завдань, їх сучасний стан відображає результати соціально-економічного розвитку країни на етапі пошуку ефективних форм функціонування економіки. При цьому кожному етапу реформування економіки відповідає властива саме йому динаміка структури зайнятості, яка супроводжується масовим витісненням з виробництва представників сфер праці, що пов’язані з минулим, і широким залученням працівників нових професій та спеціальностей, які часто тільки зароджуються. Ефективне державне управління зайнятістю є однією з найголовніших проблем нашого суспільства. Можна стверджувати, що, забезпечивши громадян гідно оплачуваною роботою, можна повністю вирішити проблеми подолання бідності, формування середнього класу, зниження рівня безробіття, підтримки знедолених та інвалідів, створення страхових пенсійних фондів будь-яких рівнів, а також сприяти ефективному функціонуванню всіх систем соціального захисту населення. Особливості політики зайнятості полягають у тому, що зайнятість як сфера управління, маючи економічні витоки, набуває в процесі функціонування соціально-економічного характеру щодо умов та мотивів розвитку ринку праці. Центральне місце в інноваційній системі займає підприємство, яке формує попит на інноваційну продукцію, перетворює знання в інноваційний капітал. Інноваційний тип зайнятості нерозривно пов'язаний з інноваційним підприємництвом, що є найважливішою складовою національної інноваційної системи, його головним завданнями є перетворення новації на інновацію, що має ринковий потенціал, виступає чинником ефективності та конкурентоспроможності національної економіки. Однією з актуальних проблем, що потребує дослідження, є теоретичні основи інноваційного типу зайнятості, яке сприяє ефективному розвитку інноваційного підприємництва та економіки в цілому. Світовий досвід засвідчує, що використання інноваційного типу зайнятості здійснює позитивний вплив на розвиток економічних процесів в країні. Отже, постає потреба у забезпеченні стабільних умов для здійснення інноваційного типу зайнятості в Україні, чому може сприяти належна організаційно-інфраструктурна державна підтримка. Важливим аспектом прискорення і стабілізації організаційно-інфраструктурного забезпечення інноваційного типу зайнятості є його державне регулювання та підтримка. Останнє обумовлено необхідністю нарощування темпів економічного зростання у сучасних умовах господарювання в глобальному економічному середовищі за рахунок використання інтенсивних чинників, таких як інноваційні процеси, завдяки яким можна забезпечити зростання основних макроекономічних показників та забезпечити підвищення життєвого рівня населення в довгостроковій перспективі. Проблемами інноваційного розвитку національної економіки в цілому привертають увагу багатьох вітчизняних та зарубіжних дослідників. Значний вклад щодо вивчення цих процесів внесли наступні вітчизняні вчені: С.С. Арутюнян, В.М. Геєць, В.А. Гросул, Н.В. Данік, А.В. Ключник, Г.І. Мерніков, Л.І. Федулова та інші. Більшість з яких вважають, що саме від активності державної політики залежить інноваційний розвиток економіки. Проте розробка заходів щодо інноваційного розвитку економіки та формування його стратегічних напрямів в контексті трансформаційних перетворень економіки залишаються актуальними. Теоретичні засади існування та розвитку інноваційного типу зайнятості аналізували Л.А. Коваль, Л.А. Злупко, Л.Д. Збаржевецька, С.Ю. Бутковський та Н.Д. Лук'янченко. Сучасна економічна думка постійно і різнобічно звертається до вивчення зайнятості, останнім часом починають досліджуватися проблеми трансформації соціально-трудових відносин в умовах переходу до інформаційного суспільства, впливу інформаційних технологій на зайнятість та формування зайнятості нового типу, заснованого на інтелектуальній праці. Серед авторів робіт з даної тематики слід виділити: В. Борисова,Є.В. Шубенкова, Ю.А. Васильчука, В. Автономова, С. Єгорова, А. Курицького, Н. Говорова, С.А. Зайченко, С. Кватовського, А.Г. Лук'янову, А.А. Шліхрер. Необхідний аналіз такої парадигми зайнятості, за якою зайнятість розглядається не тільки як сфера реалізації здібностей робочої сили як головної продуктивної сили суспільства, але й сфера реалізації та розвитку людини. Однак, незважаючи на активні наукові пошуки в цьому напряму досліджень, деякі важливі теоретико-методичні та прикладні засади розвитку інноваційного типу зайнятості ще не дістали належного обґрунтування. Необхідність вирішення зазначених теоретико-методичних проблемних питань інноваційного типу зайнятості, їх актуальність і значущість зумовили вибір теми, об’єкту, предмету, мети, наукових завдань та логіко-структурну побудову дослідження. Об’єктом дослідження виступають інноваційні процеси в сучасних умовах господарювання. Предметом кваліфікаційної роботи є сукупність теоретичних, методичних та прикладних аспектів інноваційного типу зайнятості. Основна мета роботи – дослідити теоретичні аспекти інноваційного типу зайнятості, проблеми функціонування та напрями підвищення ефективності інноваційного типу зайнятості в Україні, надати рекомендації щодо методики вивчення проблеми "Розвиток нових форм інноваційного типу зайнятості" в курсі "Економіка" у ЗНЗ та курсі "Основи економічної теорії" у ВНЗ. Гіпотеза магістерської роботи полягає у припущенні, що суперечності і особливості розвитку інноваційного типу зайнятості та проблеми його формування в Україні зумовлюють низьку ефективність вітчизняних інноваційних підприємств та потребують вирішення з боку держави. Поставлена мета обумовила необхідність вирішення ряду взаємопов’язаних завдань:  дослідити економічну природу інноваційного типу зайнятості, його форм і особливостей;  розглянути класифікацію організаційних форм інноваційного типу зайнятості;  визначити особливості становлення та розвитку інноваційного підприємництва в Україні;  проаналізувати досвід організації інноваційних форм зайнятості у зарубіжних країнах;  дослідити виникнення та сучасні тенденції розвитку нових форм інноваційного типу зайнятості у вітчизняній економіці;  ідентифікувати проблеми формування інноваційного типу зайнятості в Україні;  проаналізувати стан інноваційного підприємництва в Україні як передумови інноваційного типу зайнятості;  виокремити основні напрями розвитку інноваційного підприємництва у вітчизняній економіці;  виділити основні завдання державна підтримки розвитку нових форм інноваційного типу зайнятості в Україні з урахуванням передового досвіду розвинутих країн;  розглянути та надати рекомендації щодо методики вивчення даної проблеми у вищих та середніх навчальних закладах. Магістерська робота складається зі вступу, основної частини, в якій матеріал викладено у 4 розділах, висновків, списку використаних літературних джерел та додатків. В першому розділі магістерської роботи подається еволюція поглядів на інноваційний тип зайнятості, його сутність та особливості формування, а також світовий досвід. У другому розділі розкриваються основні суперечності та тенденції розвитку інноваційного типу зайнятості в Україні, досліджується основні проблеми інноваційної діяльності. Третій розділ присвячений перспективам та поширенню інноваційного типу зайнятості в Україні, ролі держави у продукуванні інноваційного типу зайнятості, державному регулюванні цих процесів. Четвертий розділ роботи розкриває методику вивчення теми «Розвиток нових форм інноваційного типу зайнятості» у ВНЗ та ЗНЗ.

Замовлення

Замовлення

Мы №1 в Реф-рейтинге
Добавить отзыв
Хочу такой виджет