Готові роботи

Посилення конкурентної позиції підприємства за рахунок вдосконалення інноваційної діяльності (ID:257880)

РозділІнноваційна діяльність
Тип роботи магістерська
Рік виконання 2018
Кількість сторінок 106
Зміст ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПОСИЛЕННЯ КОНКУРЕНТНОЇ ПОЗИЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА 1.1. Сутність понять «конкуренція» та «конкурентна позиція» 1.2. Теоретичні аспекти організації інноваційної діяльності підприємства 1.3. Інноваційна діяльність як джерело посилення конкурентної позиції підприємства РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПрАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» 2.1. Аналіз ринку кондитерських виробів України 2.2. Загальна характеристика та основні техніко-економічні показники діяльності ПрАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» 2.3. Оцінка конкурентної позиції ПрАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» РОЗДІЛ 3. ВДОСКОНАЛЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ОДИН З ШЛЯХІВ ПОСИЛЕННЯ КОНКУРЕНТНОЇ ПОЗИЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА 3.1. Прийняття управлінського рішення щодо вдосконалення інноваційної діяльності ПрАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» 3.2. Обґрунтування доцільності заміни лінії на ПрАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» 3.3. Вплив запропонованого заходу на конкурентну позицію ПрАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Ціна(грн.) 450
Зразок роботи:
Посилення конкурентної позиції підприємства за рахунок вдосконалення інноваційної діяльності ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПОСИЛЕННЯ КОНКУРЕНТНОЇ ПОЗИЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА 1.1. Сутність понять «конкуренція» та «конкурентна позиція» 1.2. Теоретичні аспекти організації інноваційної діяльності підприємства 1.3. Інноваційна діяльність як джерело посилення конкурентної позиції підприємства РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПрАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» 2.1. Аналіз ринку кондитерських виробів України 2.2. Загальна характеристика та основні техніко-економічні показники діяльності ПрАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» 2.3. Оцінка конкурентної позиції ПрАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» РОЗДІЛ 3. ВДОСКОНАЛЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ОДИН З ШЛЯХІВ ПОСИЛЕННЯ КОНКУРЕНТНОЇ ПОЗИЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА 3.1. Прийняття управлінського рішення щодо вдосконалення інноваційної діяльності ПрАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» 3.2. Обґрунтування доцільності заміни лінії на ПрАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» 3.3. Вплив запропонованого заходу на конкурентну позицію ПрАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ ВСТУП Актуальність дослідження. За умов стрімкого розвитку науково- технічного прогресу своєчасне та оперативне впровадження новацій забезпечує гнучкість, маневреність, адаптивність підприємства, а також забезпечує одержання додаткових конкурентних переваг. Для забезпечення конкурентоспроможності, підприємство має постійно оновлювати продукцію та вдосконалювати виробничі процеси, що задовольнятимуть зростаючі запити споживачів. Тому інноваційна політика підприємства має передбачати послідовну цілеспрямовану комплексну інноваційну діяльність щодо зміни будь-якого із елементів підприємницької діяльності. Це означає здійснення пошукової інноваційної діяльності в різних напрямах з подальшим обґрунтуванням окремих інноваційних проектів, що є найбільш пріоритетними та актуальними на даний момент часу. Дослідженню теоретичних проблем конкуренції, конкурентних стратегій, конкурентоспроможності, конкурентних переваг підприємства та методів їх оцінки присвячені праці відомих закордонних і вітчизняних вчених, зокрема, Д.Аакера, Г.Азоєва, О. Амоші, У.Бролля, Дж. Ванека, М.Бойко, М.Босовська, А. Гальчинського, В. Гейця, А.Градова, Д. Довганя, К. Ерроу, Л.Завідна, Н. Задорожної, О. Зозульова, В.Жуковкська, Ю. Іванова, Т. Комісарової, І. Кравіса, Ж.-Ж. Ламбена, Т. Льовітта, В. Немцова, М. Перлітца, М. Познера, М. Портера, В. Прем'єра, Ф. Хайека, А. Челенкова, М. Чумаченка, Й. Шумпетера, В. Юданова. Питання інноваційного розвитку та інноваційної діяльності підприємства є досить актуальними і перебувають в центрі дослідження таких науковців як Н. Верхоглядова, В. Єрмолаєва, С. Ілляшенко, М. Йохна, Р. Квасницька, Т. Максимова, О. Новак, Л. Федулова та інших. Метою дипломного дослідження є дослідження теоретико- методологічних засад та розробці практичних рекомендацій щодо вдосконалення інноваційної діяльності підприємства для посилення його конкурентної позиції на ринку. Досягнення поставленої мети обумовило необхідність вирішення таких основних завдань: - розкрити сутність понять «конкуренція» та «конкурентна позиція»; - вивчити теоретичні аспекти організації інноваційної діяльності підприємства; - дослідити інноваційну діяльність як джерело посилення конкурентної позиції підприємства; - здійснити аналіз ринку кондитерських виробів України; - навести загальну характеристику та основні техніко-економічні показники діяльності ПрАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен»; - провести оцінку конкурентної позиції ПрАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен»; - обґрунтувати прийняття управлінського рішення щодо вдосконалення інноваційної діяльності ПрАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен»; - обґрунтувати доцільність заміни лінії на ПрАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен»; - визначити вплив запропонованого заходу на конкурентну позицію ПрАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен». Об'єкт дипломного дослідження є процес посилення конкурентної позиції підприємства за рахунок вдосконалення інноваційної діяльності ПрАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен». Предмет дипломного дослідження є теоретико-методичні засади і практичні положення вдосконалення інноваційної діяльності для посилення конкурентної позиції підприємства на ринку. Методологія дослідження. Теоретичною і методологічною основою дипломної роботи є ключові положення класичної макро- та мікроекономіки, теорії економічного зростання, сучасні концепції інноваційної діяльності, конкурентоспроможності, маркетингу та менеджменту. Для досягнення поставленої мети та завдань дипломної роботи використано загальнонаукові та економічні методи: системно – структурного аналізу, аналізу і синтезу, наукового узагальнення, статистичного, порівняльного аналізу, аналогій та моделювання. Інформаційну базу дослідження становлять концептуальні вітчизняні та зарубіжні джерела наукової інформації (монографії, статті, доповіді, тези, збірники наукових праць, тематичні дослідження), нормативні та законодавчі акти органів державного управління, статистичні дані Державної служби статистики України та інших центральних органів виконавчої влади, звітність досліджуваного підприємства, Закони України та рішення Кабінету Міністрів України. Структура та обсяг роботи. Дипломна робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел. Загальний зміст роботи складає __ сторінок машинописного тексту без урахування додатків. Робота містить _____ таблиць, ____ рисунків та ___ додатки. Список використаних джерел включає_____ найменувань і викладений на ____ сторінках. РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПОСИЛЕННЯ КОНКУРЕНТНОЇ ПОЗИЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА 1.1. Сутність понять «конкуренція» та «конкурентна позиція» В економічній науці не існує точних відомостей відносно того, хто і коли першим запровадив у науковий обіг термін «конкуренція». На сучасному етапі існує велика кількість трактувань терміну «конкуренція» (табл.1.1). Таблиця 1.1 Наукові підходи до визначення сутності поняття «конкуренція» Вчений Визначення поняття «конкуренція» Джерело: складено на підставі [1, 5, 38, 53, 62, 67, 76, 84, 95, 96] Отже, термін «конкуренція» будемо розуміти як …..   Рис. 1.1. Економічна сутність конкуренції [40, с.25] Рис. 1.2. Роль конкуренції в ринковій економіці [40, с.94] Таблиця 1.2 Класифікація конкуренції за її основними ознаками Класифікаційна ознака Вид конкуренції Характеристика ознак Джерело: складено за [40] 1.2. Теоретичні аспекти організації інноваційної діяльності підприємства Таблиця 1.4 Наукові підходи до визначення поняття «управління інноваційною діяльністю» Автор Визначення поняття Джерело: складено на підставі [28, 31, 46, 65, 77, 93] Таблиця 1.5 Підходи науковців до класифікації функцій в управлінні інноваційною діяльністю Автор Класифікація функцій Джерело: складено на підставі [31, 40, 53, 54, 79, 80, 83] Рис. 1.1. Основні етапи та фази процесу прийняття управлінського рішення щодо інноваційної діяльності [60] Рис. 1.2. Фактори формування впливу на процес прийняття управлінських рішень інноваційної діяльності [60] Таблиця 1.6 Методи управлінських рішень щодо інноваційної діяльності Джерело: [53] 1.3. Інноваційна діяльність як джерело посилення конкурентної позиції підприємства Таблиця 1.7 Сфери впливу інновацій Джерело: [63, с.109] Рис. 1.3. Вплив інноваційної діяльності на формування конкурентоспроможності підприємства [63, с.111] РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАТ «КИЇВСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «РОШЕН» 2.1. Аналіз ринку кондитерських виробів України Рис.2.1. Структура ринку кондитерських виробів в Україні за 2014-2016 рр., % [60] Рис.2.2. Обсяг виробництва основних категорій кондитерських виробів у 2014–2016 рр., тис. т. [60] Рис. 2.3. Чистий дохід від реалізації продукції вітчизняних великих кондитерських підприємств на початок 2017 р., млн. грн.. [60] 2.2. Загальна характеристика та основні техніко-економічні показники діяльності ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» Таблиця 2.1 Динаміка показників фінансових результатів діяльності ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» за 2014-2016 рр., тис.грн. Показники 2014 2015 2016 Абсолютне відхилення, +,- Відносне відхилення, % 2015/2014 2016/2015 2015/2014 2016/2015 Джерело: складено та розраховано на основі фінансової звітності підприємства Таблиця 2.2 Динаміка показників ліквідності ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» за 2014-2016 рр. Показники 2014 2015 2016 Абсолютне відхилення, +,- Відносне відхилення, % 2015/ 2014 2016/ 2015 2015/2014 2016/ 2015 Джерело: складено та розраховано на основі фінансової звітності підприємства Таблиця 2.3 Динаміка показників фінансової стійкості ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» за 2014-2016 рр. Показники 2014 2015 2016 Абсолютне відхилення, +,- Відносне відхилення, % 2015/2014 2016/2015 2015/2014 2016/2015 Джерело: складено та розраховано на основі фінансової звітності підприємства Таблиця 2.4 Динаміка показників ділової активності ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» за 2014-2016 рр. Показники 2014 2015 2016 Абсолютне відхилення, +,- Відносне відхилення, % 2015/ 2014 2016/ 2015 2015/ 2014 2016/ 2015 Джерело: складено та розраховано на основі фінансової звітності підприємства Таблиця 2.5 Динаміка показників рентабельності ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» за 2014-2016 рр., % Показники 2014 2015 2016 Абсолютне відхилення, +,- Відносне відхилення, % 2015 до 2014 2016 до 2015 2015 до 2014 2016 до 2015 Джерело: складено та розраховано на основі фінансової звітності підприємства 2.3. Оцінка конкурентної позиції ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» Рис.2.4. Частки ринку основних виробників кондитерських виробів в Україні, станом на 01.07.2017 р. Джерело: складено автором за даними джерела [60] Розрахуємо коефіцієнт концентрації на ринку за формулою: , (2.1) Таблиця 2.6 Конкурентний аналіз ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» по відношенню до основних вітчизняних конкурентів досліджуваного підприємства на ринку кондитерських виробів України Базове підприємство Конкурент №1 Конкурент №2 Конкурент №3 Конкурент №4 Групи показників 1 1. Економічні: Продовження таблиці 2.8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Джерело: складено автором Таблиця 2.7 Оцінка конкурентоспроможності ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» та його основних конкурентів Місце підприємства Назва підприємства ЕВД ФС ДА КП Джерело: складено автором Таблиця 2.8 Визначення середніх значень показника конкурентоспроможності ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» та його основних конкурентів Групи підприємств за рівнем конкурентоспроможності ЕВД ФС ДА КП Джерело: складено автором Рис. 2.5. «Багатокутник» конкурентоспроможності ПАТ «Київська фабрика «Рошен», ПАТ «Конті» та ПАТ «АВК» Джерело: складено автором Таблиця 2.9 Одиничні та групові показники конкурентоспроможності цукерки «Ромашка» ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» та ПАТ «Конті», у 2017 році Джерело: складено автором Таблиця 2.10 Характеристика системи управління конкурентоспроможністю ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» №п/п 1. 2. 3. 4. 5. Джерело: складено автором РОЗДІЛ 3. ВДОСКОНАЛЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ОДИН З ШЛЯХІВ ПОСИЛЕННЯ КОНКУРЕНТНОЇ ПОЗИЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА 3.1. Прийняття управлінського рішення щодо вдосконалення інноваційної діяльності ПрАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» Рис.3.1. Циклічна схема інноваційного процесу на ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» Рис. 3.2. Процес формування інноваційної політики підприємства Таблиця 3.1 Етапи формування інноваційної політики на ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» Етап Назва етапу Зміст етапу Джерело: складено автором Таблиця 3.2 Дерево цілей ПАТ «Універмаг «Дитячий світ» Зобразимо дерево цілей ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» графічно на рис. 3.3. Рис. 3.3. Дерево цілей ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» Таблиця 3.3 Матриця «цілі – забезпечуючи умови» С1 С2 С3 С4 Таблиця 3.4 Фактори, які забезпечують досягнення місії ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» Фактор Поточний потенціал підприємства Бажаний потенціал підприємства Таблиця 3.5 Етапи прийняття управлінського рішення щодо інноваційного розвитку ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» Етап Назва етапу Зміст етапу Рис. 3.4. Алгоритм формування, реалізації та моніторингу стратегії інноваційного розвитку підприємства 3.2. Обґрунтування доцільності заміни лінії на ПрАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» Таблиця 3.6 Складові елементи стратегії розвитку та підвищення рівня конкурентоспроможності ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» на кондитерському ринку України Елементи стратегії Ступінь реалізації Джерело: складено автором Таблиця 3.7 Пропозиції, щодо підвищення рівня конкурентоспроможності ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» №з/п Стратегія розвитку Заходи, щодо реалізації стратегії розвитку Період реалізації запропонованих заходів 1 2 Джерело: складено автором Таблиця 3.8 Основні положення, щодо реалізації стратегії лідерства по витратам для ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» Заходи, щодо реалізації стратегії лідерства по витратам Цілі проекту Відповідальний за реалізацію проекту Строки реалізації стратегії Фінансування проекту Джерело: складено автором Таблиця 3.9 Основні положення, щодо реалізації стратегії підвищення якості для ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» Заходи, щодо реалізації стратегії лідерства по витратам Цілі проекту Відповідальний за реалізацію проекту Строки реалізації стратегії Фінансування проекту Джерело: складено автором Таблиця 3.10 Устаткування, необхідне для заміни обладнання підприємства з виробництва льодяникової карамелі ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» Джерело: складено автором Таблиця 3.11 Розрахунок початкових витрат на реалізацію запропонованого проекту заміни обладнання підприємства з виробництва льодяникової карамелі ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» Джерело: складено автором Таблиця 3.12 Вартість поточних витрат на реалізацію запропонованого проекту заміни обладнання підприємства з виробництва льодяникової карамелі ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» Стаття витрат Сума витрат, тис.грн. Джерело: складено автором Таблиця 3.13 Вартість початкових витрат на впровадження системи управління якістю послуг (СУЯ) «за стандартом ISO 9001:2015» на ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» Стаття витрат Сума витрат, тис. грн. 1 2 * вартість послуг на розробку та впровадження системи управління якістю узято з офіційного сайту ТОВ "Віконсалт", що надає послуги з підготовки і впровадження систем управління якістю Джерело: складено автором Таблиця 3.14 Вартість поточних витрат на впровадження системи управління якістю послуг (СУЯ) «за стандартом ISO 9001:2009» на ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» Стаття витрат Сума витрат, тис. грн. Джерело: складено автором Таблиця 3.15 Розрахунок річного ефекту від запропонованих заходів з підвищення рівня конкурентоспроможності ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» (згідно прогнозу планово-економічного відділу ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен») Джерело: складено автором Таблиця 3.16 Фінансові результати запропонованих проектів підвищення рівня конкурентоспроможності ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» за різних сценаріїв реалізації, тис. грн. Показник Заміни обладнання підприємства з виробництва льодяникової карамелі Впровадження системи управління якістю послуг (СУЯ) «за стандартом ISO 9001:2015» Реалістичний прогноз Песимістичний прогноз Реалістичний прогноз Песимістичний прогноз 1 2 3 4 5 Джерело: складено автором Таблиця 3.17 Схема грошових від проекту заміни обладнання ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» з виробництва льодяникової карамелі за реалістичним сценарієм Параметр Значення параметру по роках 2018 2019 2020 2021 2022 Разом Джерело: складено автором Таблиця 3.18 Схема грошових потоків від проекту впровадження системи управління якістю послуг (СУЯ) «за стандартом ISO 9001:2015» на ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» за реалістичних сценарієм Параметр Значення параметру по роках Джерело: складено автором Таблиця 3.19 Показники ефективності запропонованих заходів, щодо підвищення рівня конкурентоспроможності для ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» Проект Показники NPV, тис. грн. PI РР, років IRR, % Джерело: складено автором 3.3. Вплив запропонованого заходу на конкурентну позицію ПрАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» Таблиця 3.20 Оцінка чинників конкурентоспроможності ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» до впровадження запропонованих заходів підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства, бали Таблиця 3.21 Оцінка чинників конкурентоспроможності ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» після впровадження запропонованих заходів підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства, бали Таблиця 3.22 Оцінка чинників конкурентоспроможності ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» до та після впровадження запропонованих заходів підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства, середнє значення балів Чинники конкурентоспроможності До впровадження запропонованих стратегій Після впровадження запропонованих стратегій Джерело: складено автором Рис. 3.5. Радар конкурентоспроможності ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» до та після впровадження запропонованих заходів Джерело: складено автором   ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ Додаток А Структурно-логістична схема управління інноваційною діяльністю Додаток Б Організаційна структура управління ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» Джерело: розроблено автором на основі даних підприємства Додаток В Фінансова звітність підприємства за 2014-2016 рр. Додаток Г Таблиця Г1 Оцінка чинників конкурентоспроможності ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен», бали Таблиця Г2 Оцінка чинників конкурентоспроможності ПАТ «Конті», бали Таблиця Г3 Оцінка чинників конкурентоспроможності ПАТ «АВК», бали  

Замовлення

Замовлення