Готові роботи
Оцінка платоспроможності та фінансової стійкості державного підприємства

Оцінка платоспроможності та фінансової стійкості державного підприємства (ID:200661)

ПредметДержавні фінанси
Тип роботи магістерська
Рік виконання 2017
Кількість сторінок 93
Зміст ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи оцінки платоспроможності та фінансової стійкості державного підприємства як інструмент контролю за його діяльністю 6 1.1. Економічний зміст та фактори впливу на платоспроможність і фінансову стійкість підприємства 6 1.2. Економіко-правовий аналіз нормативної бази з оцінки фінансової стійкості та платоспроможності підприємства 15 1.3. Методичні підходи до оцінки фінансової стійкості та платоспроможності підприємства 19 Висновки до розділу 1 33 РОЗДІЛ 2. Аналіз платоспроможності та фінансової стійкості «Вінницяміськтеплоенерго» 35 2.1. Аналіз основних показників діяльності підприємства 35 2.2. Оцінка ліквідності та платоспроможності 39 2.3. Оцінювання фінансової стійкості як необхідна умова забезпечення стабільності функціонування підприємства 45 Висновки до розділу 2 53 РОЗДІЛ 3. Шляхи забезпечення фінансової стійкості та платоспроможності «Вінницяміськтеплоенерго» 54 3.1. Напрями підвищення платоспроможності та фінансової стійкості підприємства 54 3.2. Застосування комп’ютерних технологій в оцінці платоспроможності та фінансової стійкості підприємства 67 Висновки до розділу 3 77 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 78 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 82 ДОДАТКИ 93
Ціна(грн.) 250
Зразок роботи:
Актуальність теми дослідження. Актуальність наукового дослідження полягає в тому, що фінансова стійкість та платоспроможність являються найважливішими характеристиками при оцінці фінансово-економічної діяльності підприємства. Тільки за умови платоспроможності та фінансової стійкості підприємство має перевагу перед іншими підприємствами в залученні інвестицій, в отриманні кредитів, у виборі постачальників і в підборі кваліфікованих кадрів. Також високі показники платоспроможності та фінансової стійкості вказують на здатність підприємства своєчасно сплачувати податки, внески до соціальних фондів, заробітну плату - робітникам і службовцям, а також гарантує повернення кредитів і сплату відсотків по них. Метою наукового дослідження є удосконалення системи управління фінансовою стійкістю підприємства як головним чинником впливу на ефективність функціонування фінансової системи та розробка рекомендацій щодо її покращення на підприємстві «Вінницяміськтеплоенерго». Для реалізації поставленої мети в роботі визначаються наступні завдання: - дослідити підходи до визначення сутності фінансової стійкості та платоспроможності; - провести характеристику нормативно-правової бази та спеціальної літератури з досліджуваної теми; - дослідити теоретично-методичні аспекти управління фінансовою стійкістю підприємства; - провести дослідження основних методик аналізу фінансової стійкості та платоспроможності підприємства; - провести загальну характеристику та аналіз фінансової діяльності «Вінницяміськтеплоенерго»; - провести аналіз показників фінансової стійкості підприємства «Вінницяміськтеплоенерго»; - проаналізувати систему управління фінансовою стійкістю «Вінницяміськтеплоенерго»; - розробити заходи щодо підвищення фінансової стійкості підприємства. Об’єктом дослідження є процес управління фінансовою стійкістю підприємства. Предметом дослідження є теоретико-методичні та прикладні аспекти процесу управління фінансовою стійкістю як чинника впливу на ефективність функціонування фінансової системи підприємства важкої промисловості на прикладі «Вінницяміськтеплоенерго». Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети в роботі використовувались такі методи економічних досліджень: теоретичного узагальнення, дедукції та індукції, аналізу і синтезу для розкриття суті фінансової стійкості та платоспроможності, як економічної категорії; моделювання та формалізації для удосконалення документів, регістрів бухгалтерського обліку та фінансової звітності; логічного моделювання, системного підходу, порівняльного аналізу для визначення структури й динаміки показників фінансової стійкості та платоспроможності підприємства. Теоретичну і методологічну основу дослідження складають наукові праці і методичні розробки провідних вітчизняних та зарубіжних вчених. Інформаційна база. Інформаційною базою для написання випускного кваліфікаційного проекту (роботи) стали теоретичні напрацювання українських та зарубіжних учених з питань оцінки фінансової стійкості та платоспроможності державного підприємства, періодичні статті, законодавчо-нормативні акти. Практична частина магістерської роботи виконана на базі внутрішніх нормативних документів, облікових регістрів аналітичного та синтетичного обліку, фінансової звітності та іншої документації. Наукова новизна полягає в удосконаленні існуючих моделей аналізу фінансового стану підприємства досліджуваного підприємства, з метою використання даної моделі для аналізу фінансового стану інших підприємств. Дістав подальшого розвитку понятійно-категорійний апарат фінансової стійкості в частині визначення сутності фінансової стійкості. Було сформоване власне визначення фінансової стійкості. Практичне значення одержаних результатів полягає в розробці рекомендацій щодо вдосконалення механізму аналізу і управління фінансовою стійкістю «Вінницяміськтеплоенерго» та підвищення рівня його фінансової стійкості шляхом використання даних рекомендацій у діяльності підприємства

Замовлення

Замовлення

Мы №1 в Реф-рейтинге
Добавить отзыв
Хочу такой виджет