Готові роботи
Звітність підприємства. Варіант 2.

Звітність підприємства. Варіант 2. (ID:132469)

РозділЗвітність підприємств
Тип роботи контрольна
Рік виконання 2016
Кількість сторінок 66
Зміст Зміст 1. Загальні вимоги, які пред’являються до фінансової звітності 3 2. Джерела інформації для складання розділу 2 Форми № 2, їх характеристика 7 3. Аналітичні можливості Балансу 9 4. Порядок заповнення Податкової декларації з податку на прибуток підприємства 14 Практичне завдання. 21 Список використаної літератури. 66
Ціна(грн.) 160
Зразок роботи:
1. Загальні вимоги, які пред’являються до фінансової звітності Звітність - це система узагальнюючих і взаємопов'язаних показників стану та використання основних та оборотних засобів, про джерела їх формування, фінансові результати, напрямки використання прибутку тощо. Вона дозволяє визначити загальну вартість майна, вартість мобільних (оборотних) засобів, величину власних та залучених коштів підприємства. Метою складання фінансової звітності є надання користувачам для прийняття відповідних рішень повної, правдивої, неупередженої інформації про фінансові результати діяльності та фінансовий стан підприємства (рис. 1). 2. Джерела інформації для складання розділу 2 Форми № 2, їх характеристика З метою приведення у відповідність показників фінансової звітності до норм міжнародних стандартів, зокрема п. 106 МСБО 1 "Подання фінансової звітності" до Звіту про фінансові результати, введено другий розділ "Сукупний дохід", в якому відображається результат переоцінок необоротних активів, фінансових інструментів та монетарних статей Балансу.////////// 3. Аналітичні можливості Балансу Інформаційні потоки за вимогами Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (П(С)БО) України дають змогу виділити активну або пасивну участь в обороті капіталу всіх суб'єктів господарювання, чітко визначити фінансові результати такої участі. Обираючи облікову політику на основі принципу обачності, підприємці можуть досягати такого фінансового стану, за яким активи чи дохід не завищується, а зобов'язання або витрати не занижуються. Таблиця 3 Аналітичні можливості бухгалтерського балансу//////// 4. Порядок заповнення Податкової декларації з податку на прибуток підприємства Декларація з податку на прибуток підприємства складається з: - вступної частини; - основної частини (рядки 01 — 25); Практичне завдання. Вхідна інформація для виконання самостійної роботи (на базі віртуального підприємства ПАБ «Сиріус») Таблиця 1 1. Інвентарний баланс на 01.01. поточного року Таблиця 2 Господарські операції ПАТ «Сиріус» за поточний звітний рік ПАТ «Сиріус» за поточний звітний рік Баланс початковий (таблиця) Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2015 р. (Таблиця) Головна книга (Таблиця) Оборотно-сальдова відомість Баланс кінцевий (Таблиця) Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2015 р. (Таблиця) Звіт про фінансові результати

Замовлення

Замовлення