Готові роботи

Бухгалтерський облік (ID:233093)

ПредметБухгалтерський облік
Тип роботи контрольна
Рік виконання 2018
Кількість сторінок 15
Зміст Завдання: 1 На підставі переліку господарських операцій скласти Журнал реєстрації господарських операцій, вказати кореспонденцію рахунків і підрахувати потрібні суми. 2 Скласти пояснювальну записку до операцій, суми яких потребували розрахунку. Вказувати весь порядок розрахунків з наведенням формул. 3 Відкрити рахунки та відобразити на Т-рахунках господарські операції, підрахувати обороти та сальдо на кінець місяця. 4 Скласти шахову відомість – це не обов’язково, але дуже корисно для виконання умови подвійного запису на рахунках, особливо, якщо баланс не сходиться. Це допоможе знайти помилку. 5 Скласти сальдово-оборотну відомість та ФФ. № 1 і № 2 фінансової звітності на 1 квітня поточного року. № п/п Документ та короткий зміст господарських операцій Сума, грн 1 За платіжними документами нарахована за березень заробітна плата персоналу з віднесенням витрат на: А) основне виробництво – продукція № 1, основне виробництво – продукція № 2, Б) загальновиробничі витрати, В) адміністративні витрати . 24000 17000 10000 2400 2 Зведена відомість про нарахування зарплатні. Проведені нарахування ЄСВ у розмірі 22% на фонд заробітної плати працівників з віднесенням на: А) основне виробництво – продукція № 1, основне виробництво – продукція № 2, Б) загальновиробничі витрати, В) адміністративні витрати. Пояснення: 24000*0,22= 5280 17000*0,22= 3740 10000*0,22= 2200 2400*0,22=528 5280 3740 2200 528 3 Довідка бухгалтерії. Створено резерв майбутніх витрат по відпустках – 8% від заробітної плати виробничих робітників: А) продукція № 1, Б) продукція № 2 . Пояснення: 24000*8/100= 1920 17000*8/100= 1360 1920 1360 4 Утримано із заробітної плати працівників та службовців: А) податок з доходів фізичних осіб, Б) за виконавчими листами. Пояснення: (24000+17000+10000+2400)*18/100= 9612 9612 350 5 Отримано рахунок постачальника за матеріали, що надійшли до складу: А) вартість матеріалів за покупною ціною, у тому числі: - сталь кругла, - сталь листова. Б) транспортно-заготівельні витрати (залізничний тариф) - ТЗВ В) податок на додану вартість - ПДВ (28900+4200)*20/100= 6620 28900 18400 10500 4200 6620 6 Отримано рахунок за витрачену електроенергію з віднесенням витрат до: А) загальновиробничих витрат, Б) адміністративних витрат. 1700 500 7 Згідно відомості нарахована амортизація основних засобів з віднесенням до: А) виробничих витрат, Б) загальновиробничих витрат, В) адміністративних витрат. - 2100 1200 8 Акцептовано рахунок автотранспортної організації за доставку матеріалів від залізниці до складів підприємства, у тому числі ПДВ Пояснення: 1200*5/6= 1000 1200/6=200 1000 200 9 Лімітні картки № 1-5. Відпущено у виробництво матеріали: А) сталь кругла на виробництво продукції № 1, Б) сталь листова на виробництво продукції № 1. 14000 4000 9.1 Розрахунок бухгалтера, відомість 5.1 Списано транспортно-заготівельні витрати (ТЗВ) у частині використаних матеріалів: А) у виробництві продукції № 1 Б) у виробництві продукції № 2 Пояснення: Залишок матеріалів на початок періоду – 30000 ТЗВ на початок періоду – 0 Надходження матеріалів за період: 18400+10500 = 28900 Надходження ТЗВ: 4200+1000 = 5200 Відсоток ТЗВ: 5200/28900*100= 17,99 Списання ТЗВ: продукція 1: 14000*17,99/100 = 2518,6 продукція 2: 4000*17,99/100 = 719,6 2518,6 719,6 10 Витяг із розрахункового рахунку та прибуткові касові ордери № 10-11. Одержано в касу з розрахункового рахунка на виплату заробітної плати робітникам та службовцям 34000 11 Платіжна відомість № 15-16. Виплачена з каси заробітна плата робітникам та службовцям підприємства. 34000 11 Довідка бухгалтерії. Списано на основне виробництво загальновиробничі витрати. (здійснити розподіл за додатковою інформацією (Табл. 3.2.1) за одним з методів розподілу (Табл. 3.3.1 або 3.3.2) Пояснення: Змінні загально виробничі витрати: 10000+2200+1700 = 13900 Постійні загально виробничі витрати:2100 Усього:16000 9365,85 6634,15 13 Накладна на внутрішнє переміщення Випущена з виробництва та оприбуткована на склад готова продукція за плановою собівартістю: А) продукція № 1; Б) продукція № 2. 69500 42000 14 Калькуляція фактичної собівартості готової продукції Визначається фактична собівартість готової продукції та списується відхилення від плану, якщо залишок незавершеного виробництва на кінець місяця складає: А) за продукцією № 1 – 3730 Б) за продукцією № 2 – 3020 Скласти звітну калькуляцію за додатковою інформацією (Табл. 3.4) і зведену форму щодо калькуляції фактичної собівартості продукції (Табл. 3.5) Пояснення: 69500-55454,45 = 14045,55 42000-31333,75 = 10666,25 Списання відбувається методом «червоне сторно» 14045,55 10666,25 15 Списано реалізовану готову продукцію за плановою собівартістю: А) продукція № 1, Б) продукція № 2. 67500 - 16 Списується сума відхилення фактичної собівартості реалізованої продукції Пояснення: 67500/69500*14045,55 = 13641,36 13641,36 17 Витяг з розрахункового рахунка. Перераховано з розрахункового рахунка в оплату витрат пов’язаних з реалізацією продукції. 400 18 Одночасно віднесено до складу витрат на збут готової продукції. 400 19 Визнано дохід від реалізації продукцію: А) на суму доходу (потрібно визначити відпускну ціну підприємства), якщо: - фактична собівартість реалізації - рентабельність, Б) одночасно на суму ПДВ (67500-13641,36)*(1+55/100) = 83480,89 83480,89*20/100 = 16696,18 83480,89+ 16696,18 = 100177,07 100177,07 16696,18 20 Витяг з розрахункового рахунка. Одержано на розрахунковий рахунок часткову сплату за відвантажену готову продукцію. 54000 21 Витяг з розрахункового рахунка. Перераховано з розрахункового рахунка в погашення заборгованості: А) постачальникам, Б) органам соціального страхування, В) бюджету. 27500 2600 5000 22 Довідка бухгалтерії. Формується фінансовий результат за звітний період: А) списується дохід від реалізації готової продукції (сальдо рахунку 701), 100177,07-16696,18 = 83480,89 Б) списується фактична собівартість реалізованої продукції (рахунок 901), 67500-13641,36 = 53858,64 В) списуються адміністративні витрати, 2400+528+500+1200 = 4628 Г) списуються витрати на збут, 400 Д) нараховується податок на прибуток, 83480,89- 53858,64-4628-400 = 24594,25 24594,25*0,18= 4426,97 Е) списується податок на прибуток, Ж) списується чистий результат (прибуток чи збиток). 24594,25-4426,97= 20167,28 83480,89 53858,64 4628 400 4426,97 4426,97 20167,28 Додаткова інформація Таблиця 4.2.1 Баланс на 1 березня поточного року: № з/п Статті балансу Сума, грн. АКТИВ 1 Основні засоби 160 000 2 Матеріали 30 000 3 Розрахунковий рахунок 115 000 4 Дебітори 2 000 5 Виробництво* 3 000 БАЛАНС 310 000 ПАСИВ 1 Статутний фонд 188 000 2 Розрахунки з постачальниками 5 000 3 Розрахунки з робітниками і службовцями 8 000 4 Короткострокові суди банку 103 000 5 Прибуток 6 000 БАЛАНС 310 000 Примітка: * Незавершене виробництво за видами продукції: продукція № 1 – 2 100 грн.; продукція № 2 – 900 грн. **при рознесенні операцій на рахунки, якщо не було залишків на початок місяця, їх відкривають, вказуючи, що сальдо дорівнює нулю (ставити прочерк). Таблиця 4.2.2 Показники для розподілу загальновиробничих витрат № Показники Кількісно-вартісні вимірювачі Згідно облікової політики підприємства 1 Планова сума загальновиробничих витрат, грн. 23000 у тому числі: - умовно-змінних 16000 - умовно-постійних 7000 2 Нормальна виробнича потужність, машино-годин 1450 3 База розподілу загальновиробничих витрат, грн. Основна зарплата працівників основного виробництва За даними діяльності поточного періоду 4 Фактична виробнича потужність, машино-годин: Варіанти з останньою цифрою 1, 3, 5, 7, 9 1200
Ціна(грн.) 80

Замовлення

Замовлення

Хочу такой виджет