Готові роботи

Бухгалтерський облік (ID:41200)

РозділБухгалтерський облік
Тип роботи контрольна
Рік виконання 2013
Кількість сторінок 17
Зміст На підставі нижче приведених вихідних даних потрібно визначити: Завдання 1. Скласти баланс на початок місяця. Баланс на початок місяця визначається на основі вихідних даних (таблиця 1) на початок місяця згідно останньої цифри залікової книжки. Завдання 2. Вказати кореспонденцію рахунків господарських операцій (згідно умов) та визначати суми по кожній господарській операції виходячи з вихідних даних, які надаються в контрольній роботі (таблиці 2-4). Завдання 3. Вказати всі первинні документи по кожній операції, а також в заповненому вигляді надати їх до контрольної роботи.!!! Завдання 4. Відкрити рахунки синтетичного обліку та записати в них суми залишків на початок місяця згідно наведених даних (таблиця 1) та відобразити в них господарські операції (згідно журналу господарських операцій) Завдання 5. По кожному рахунку синтетичного обліку визначити дебетові та кредитові обороти та залишок на кінець місяця. Завдання 6. Скласти головну книгу та зробити в ній записи (за наведеним зразком). Завдання 7. Скласти оборотну відомість по синтетичних рахунках. Завдання 8. Скласти баланс на кінець місяця. № п/п Найменування рахунка Варіант 9 № п/п Найменування рахунка Варіант 9 1 Основні засоби 27000 10 Розрахунки з оплати праці 5200 2 Знос необоротних активів 4000 11 Розрахунки за страхуванням 960 3 Матеріали 3000 12 Розрахунки за податками і платежами 990 4 Статутний капітал 78000 13 Виробництво 1800 5 Додатковий капітал 4500 14 Готова продукція 14200 6 Рахунки в банках 45000 15 Розрахунки з покупцями та замовниками 1000 7 Неоплачений капітал 9000 16 Товари 8 Розрахунки з різними дебіторами 600 17 Витрати майбутніх періодів 276 9 Розрахунки з постачальниками і підрядчиками 4500 18 Розрахунки за іншими операціями 3726 Надійшли матеріали, в т.ч. ПДВ – 3660 грн. Дохід від продажу готової продукції, в т.ч. ПДВ – 24300 грн. Дохід від виконаної послуги, в т.ч. ПДВ – 100500 грн. Суми на відрядження – 150 грн. Суми по авансових листах – 120 грн. Журнал господарських операцій № Зміст господарської операції 1. На підприємство надійшли матеріали від постачальника 2. До каси надійшла остання частина внесків засновників до статутного капіталу 3. На поточний рахунок з каси направлені внески засновників до статутного капіталу 4. З поточного рахунку погашена заборгованість перед постачальниками за матеріали, які надійшли 5. На виробництво направлені матеріали (які надійшли останні) в повному обсязі для переробки 6. З поточного рахунку до каси надійшли грошові кошти на виплату заробітної плати та на відрядження 7. З поточного рахунку перерахована заборгованість по нарахуванням на заробітну плату 8. З поточного рахунку перерахована заборгованість по податках та зборах 9. З каси видана заробітна плата 10. Депонування заробітної плати 11. Депонована заробітна плата віднесена на поточний рахунок до банку 12. З каси видані грошові кошти на відрядження 13. Згідно акту прийому – передачі відображено дохід від реалізації готової продукції сторонній організації 14. Списано готову продукцію з балансу підприємства по обліковим цінам 15. Відображено фінансовий результат від реалізації готової продукції 16. Перераховано з поточного рахунку заборго-ваність перед постачальником на початок місяця 17. Нарахована заробітна плата за місяць:  адміністративному персоналу;  робітникам. 18. Нарахування на заробітну плату адміністративного персоналу: Єдиний соціальний внесок (37%) 19. Нарахування на заробітну плату робітників: Єдиний соціальний внесок (37%) № Зміст господарської операції 20. Відображено утримання з заробітної плати (адміністративного персоналу та робітників): 21. Утримання податку з доходів фізичних осіб 22. Нарахування амортизації основних засобів (адміністративного призначення) за місяць (прямолінійним методом) при умові, що строк корисного використання 10 років, ліквідаційна вартість 0 27000/10/12 = 225 23. На поточний рахунок надійшла дебіторська заборгованість, яка була на початок місяця 24. Віднесено на витрати підприємства піврічна підписка на журнал “Все про бухгалтерський облік” 25. Відображено дохід від виконаної послуги 26. Відображено фінансовий результат від виконаної послуги 27. Списані витрати особи, яка знаходилась у відряджені (виправдовуючи документи надані) в т.ч. ПДВ 28. До каси надійшов залишок грошових коштів від особи, яка знаходилась у відряджені 29. До розрахункового рахунку віднесені грошові кошти підзвітної особи, яка знаходилась у відряджені 30. Перерахунок ПДВ до бюджету 31. Визначення фінансового результату
Ціна(грн.) 45

Замовлення

Замовлення