Готові роботи

Бухгалтерський облік (ID:41821)

РозділБухгалтерський облік
Тип роботи контрольна
Рік виконання 2012
Кількість сторінок 27
Зміст ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ Користуючись даними, наведеними в таблицях 1 та 2 додатку 2, зробити записи в журналі обліку господарських операцій підприємства за місяць. По кожній операції необхідно визначити кореспонденцію рахунків, здійснити самостійні розрахунки, а результати поставити у колонках, де стоїть знак питання. Усі затрати підприємства у Таблиці 2 поділяються на прямі та адміністративні. Прямі затрати відображаються по дебету рахунка 23 (проводки 27, 29, 39, 41, 43, 45, 48,49), адміністративні затрати відображаються по дебету рахунка 92 (проводки 24, 26, 28, 37,40, 42,44). До прямих затрат віднесені: заробітна плата робітників, відрахування на соціальне страхування від цієї заробітної плати, матеріальні затрати, амортизація виробничого обладнання. До складу адміністративних затрат включені витрати на відрядження адміністративно-управлінського персоналу (АУП), заробітна плата АУП і відрахування на соціальне страхування від цієї заробітної плати, заробітна плата АУП і відрахування на соціальне страхування від цієї заробітної плати. Адміністративні затрати не включаються до собівартості продукції, відносяться до затрат періоду та списуються прямо на рахунок фінансових результатів, (проводка 56). Нарахування податку на прибуток (проводки 57 і 58) здійснюється з податкового обліку. Податок на прибуток відноситься на затрати (рахунок 98) з наступним списанням по дебету рахунка 79 "Фінансові результати". Бухгалтерський прибуток визначається як кредитове сальдо рахунка 791 "Результати основної діяльності". Далі зробити записи в Головній книзі, підрахувати дебетові обороти і визначити залишки по рахунках на кінець місяця. Скласти оборотну відомість за вересень. Користуючись даними Таблиці І журналу обліку господарських операцій та оборотної відомості, заповнити фінансову звітність: - "Баланс" (форма 1), - "Звіт про фінансові результати" (форма 2), - “Звіт про рух грошових коштів” (форма 3), - “Звіт про власний капітал” (форма 4) - «Примітки до фін. Звінтості » (форма 5), - Заповнити податкову (декларація з податку на прибуток, декларація з ПДВ), спеціальну(розрахунок комунального податку,звіт про відрахування в фонд соц. Забезпечення: пенс. Фонд і соц. страх) та статистичну звітність (форма 1 ОЗ, АМОРТИЗАЦІЯ). - провести аналіз фінансового стану підприємства “Омега” за 2ХХХ рік При заповненні форми 1 "Баланс" необхідно звернути особливу увагу на такі моменти: І) у рядках 120 "Незавершене виробництво" і 130 "Готова продукція" до залишків незавершеного виробництва і до вартості готової продукції, відповідно, не включені адміністративні витрати; 2) залишки по рахунках 301 "Каса в національній валюті", 311 "Поточні рахунки в національній валюті" 313 "Інші рахунки в банку в національній валюті" відображаються в-рядку 230; 3) залишки по рахунках 643 "Податкові зобов'язання" і 644 "Податковий кредит", 685 "Розрахунки з іншими кредиторами" відображаються у рядках 250, 610 відповідно. При заповненні форми 2 "Звіт про фінансові результати" необхідно звернути увагу на наступне: 1) у рядку 010 відображаються кредитові обороти рахунка 701 (проводка 52); 2) у рядку 015 відображається ПДВ, який вираховується із доходу (проводка 53); 3) собівартість реалізованої продукції (рядок 040) відображена по дебету рахунка 901 (проводка 54) і списана потім по дебету рахунка 791; до собівартості не включені адміністративні витрати, вони відображені у рядку 070; 4) прибуток від операційної діяльності, одержаний як кредитове сальдо рахунка 791 до відображення податку на прибуток або як різниця між рядками 050 й 070; прибуток від звичайної діяльності (рядок 170) дорівнює прибутку від операційної діяльності, оскільки інші види діяльності в завданні не розглядаються; чистий прибуток (рядок 220), одержаний після вирахування податку на прибуток (рядок 180, проводки 57, 58) з прибутку до оподаткування (рядок 170); 5) для заповнення II розділу форми 2 "Елементи операційних витрат", витрати за елементами визначаються як кредитові обороти відповідних рахунків ("Виробничі запаси", "Розрахунки з оплати праці" тощо), списані в дебет рахунків обліку виробничих та адміністративних витрат -23 і 92. В завданні затрати за елементами визначались відповідно: - матеріальні затрати (рядок 230) - з проводки 46; - затрати на оплату праці (рядок 240) - проводки 26-29; - відрахування на соціальні заходи (рядок 250) - проводки 37-45 (перевірте: рядок 250 повинен дорівнювати 37,74% від рядка 240); - амортизація (рядок 260) - проводка 49; - інші затрати (рядок 270) - проводка 24. Підсумок за рядками 280 повинен відповідати сумі затрат по рахунках 23 і 92. Підсумок за рядками 280 повинен відповідати сумі затрат по рахунках 23 і 92. Вихідні дані для виконання практичного завдання: Таблиця 1 Залишки на рахунках підприємства “Омега” на початок вересня 2ХХХ р., у грн. Код рахунків Назва рахунків та субрахунків сума 104 Машини та обладнання 79781 131 Знос основних засобів 1550 201 Сировина й матеріали 6000 23 Виробництво 1119 26 Готова продукція 7750 301 Каса в національній валюті 120 311 Поточні рахунки в національній валюті 10096 372 Розрахунки з підзвітними особами 620 375 Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків 510 377 Розрахунки з іншими дебіторами 870 40 Статутний капітал 78200 44 Нерозподілені прибутки (непокриті збитки) 3100 63 Розрахунки з постачальниками та підрядниками 4950 641/1 Розрахунки за податками. Податок на прибуток 1490 641/2 Розрахунки за податками. Податок на додану вартість 592 641/3 Розрахунки за податками. Прибутковий податок з громадян 710 651 Розрахунки за пенсійним забезпеченням 2178 652 Розрахунки за соціальним страхуванням 264 653 Розрахунки за страхуванням на випадок безробіття 132 661 Розрахунки за заробітною платою 12800 662 Розрахунки з депонентами 400 685 Розрахунки з іншими кредиторами 500 Таблиця 2 Господарські операції за вересень 2ХХХ р. № з/п Зміст операції сума 1 2 3 1. Отримано в касу з банку на виплату зарплати і оплату витрат на відрядження 15200 2. Видано під звіт з каси 1300 3. Внесено нестачу матеріально відповідальною особою в касу 600 4. Повернено залишок підзвітних сум в касу 500 5. Виплачено заробітну плату з каси 12800 6. Виплачено депоновану заробітну плату з каси 400 7. Повернено кошти на поточний рахунок з каси 1680 8. Отримано від покупців на поточний рахунок за розрахунками за продукцію 68000 9. Оплачено рахунки постачальника з поточного рахунку 13200 10. Перераховано платежі з поточного рахунку (наразі застосовується єдиний соціальний внесок): Єдиний соціальний внесок 4224 11. Єдиний соціальний внесок 383 12. Єдиний соціальний внесок 256 13. Єдиний соціальний внесок 56 14. прибутковий податок з громадян 1400 15. профспілкові внески 128 16. Аліменти 534 17. Зараховано на поточний рахунок короткострокову позику банку 8000 18. Перераховано з поточного рахунку на відкриття акредитиву 11600 19. Перераховано з поточного рахунку до бюджету ПДВ 592 20. Перераховано з поточного рахунку податок на прибуток 1490 21. Погашено дебіторську заборгованість інших дебіторов 1000 22. Оплачено рахунок постачальника з акредитиву (передоплата) 4320 23. Відображено податковий кредит з ПДВ 720 24. Списано витрати на відрядження працівника АУП 1300 25. Придбано матеріали підзвітною особою 240 26. Нараховано: основна заробітна плата АУП 6436 27. основна заробітна плата робітникам 6160 28. премія працівникам АУП 3218 29. премія робітникам 2900 30. оплата тимчасової непрацездатності за рахунок ФСС 364 31. Утримано: прибутковий податок з громадян 2123 32. Єдиний соціальний внесок 462,11 35. профспілкові внески 183,6 36. аліменти 533,8 37. Нараховано страхові внески до фондів: Єдиний соціальний внесок від зарплати та премій АУП 3495,69 39 Єдиний соціальний внесок від зарплати та премій робітників 3364,88 46 Оприбутковано матеріали 14400 47 Відображено податковий кредит 2880 48 Передано матеріали у виробництво 1440 49 Нараховано амортизацію виробничого обладнання 1206 50 Передано на склад готову продукцію по фактичній собівартості 28688 51 Відображено собівартість реалізованої продукції 35832 52 Відображено реалізацію продукції 75680 53 Відображено податкове зобов`язання з ПДВ 12613 54 Списано собівартість реалізованої продукції на фінансовий результат 35832 55 Списано дохід від реалізації 63067 56 Списано адміністративні витрати 14539,5 57 Нараховано податок на прибуток 3173,88 58 Списано податок на прибуток на фінансовий результат 3173,88 59 Списано нерозподілений прибуток 9521,62
Ціна(грн.) 35

Замовлення

Замовлення