Готові роботи
Аналіз маркетингового середовища для обгрунтування вибору стратегії туристичного підприємства

Аналіз маркетингового середовища для обгрунтування вибору стратегії туристичного підприємства (ID:237431)

РозділМаркетинг
Тип роботи курсова
Рік виконання 2016
Кількість сторінок 51
Зміст Вступ 3 Розділ 1. Особливості планування маркетингової діяльності на підприємстві 5 1.1 Загальна характеристика процесу планування 5 1.2 Визначення цілей маркетингової діяльності 7 1.3 Маркетингове планування на підприємстві 9 Розділ 2. Характеристика діяльності туристичного підприємства і аналіз його маркетингової діяльності 13 2.1 Коротка характеристика підприємства як суб'єкта маркетингової діяльності 13 2.2 Аналіз внутрішнього і зовнішнього середовища 23 Розділ 3. Розробка плану маркетингової діяльності на підприємстві 34 3.1 Стратегічне планування маркетингової діяльності 34 3.2 Рекомендації 37 Висновки 42 Список використаних джерел 44
Ціна(грн.) 180
Зразок роботи:
SWOT аналіз - це визначення сильних і слабких сторін внутрішнього середовища підприємства, а також можливостей і загроз, що виходять з його найближчого оточення (зовнішнього середовища). Сильні сторони підприємства являють собою особливості, виявлення нових можливостей. Під слабкими сторонами мається на увазі виявлення внутрішніх факторів, несприятливо позначаються на діяльності компанії. Також досліджуються ринкові можливості і ризики. Результати дослідження представлені в таблиці 3. Таблиця 3 - SWOT аналіз туристичного агентства «Tez Tour» можливості 1. можливість зниження ціни; 2. ослаблення позицій конкурентів; 3. можливість розширення діяльності за рахунок статусу фірми як туроператора і турагента. загрози 1. поява нових конкурентів; 2. зниження платоспроможності населення; 3. зміни в смаках споживачів; Сильні сторони 1. наявність необхідних фінансових ресурсів; 2. високий професіоналізм співробітників з продажу 3. вдале місце розташування; 1В1С наявність фінансових ресурсів дозволить знизити ціну 1В2С високий професіоналізм дозволяє знизити ціну 1В3С зниження ціни не впливає на місце розташування 2В1С наявність фінансових ресурсів дозволить послабити позиції конкурентів 2В2С високий професіоналізм співробітників дозволить послабити позиції конкурентів 2В3С вдале місце розташування послабить позиції конкурентів 3В1С за рахунок фінансових ресурсів можна розширити діяльність фірми 3В2С високий професіоналізм співробітників з продажу дозволить розширити діяльність фірми 3В3С вдале місце розташування не вплине на розширення діяльності 1У1С наявність фінансових ресурсів дозволить випередити своїх конкурентів 1У2С високий професіоналізм не впливає на конкурентів 1У3С місцерозташування не вплине на нових конкурентів 2У1С наявність фінансових ресурсів дозволить продавати тури в розстрочку 2У2С високий професіоналізм дозволяє змінити продаж турів 2У3С зниження платоспроможності не впливає на місце розташування 3У1С наявність фінансових ресурсів дозволить виявити переваги клієнтів 3У2С професіоналізм не впливає на зміни в смаках споживачів 3У3С місцерозташування не вплине на смаки споживачів Слабкі сторони 1. відсутність чіткої стратегії; 2. неефективна реклама; 3. вплив фактора сезонності на прибуток; 1В1СЛ чітка стратегія не впливає на зниження ціни 1В2СЛ неефективна реклама не впливає на зниження ціни 1В3СЛ зниження цін відбувається за рахунок фактора сезонності 2В1СЛ відсутність чіткої стратегії не послабить позиції конкурентів 2В2СЛ неефективна реклама підвищить позиції конкурентів 2В3СЛ фактор сезонності не впливає на позиції конкурентів 3В1СЛ відсутність чіткої стратегії не дозволить розширити діяльність фірми 3В2СЛ якщо не змінити напрямок рекламної політики, то фірми не розширить свою діяльність 3В3СЛ фактор сезонності не впливає на розширення діяльності 1У1СЛ відсутність чіткої стратегії не впливає на появу конкурентів 1У2СЛ відсутність реклами підвищить рейтинги конкурентів 1У3СЛ поява конкурентів не впливає на прибуток 2У1СЛ платоспроможність населення на впливає на вибір стратегії 2У2СЛ платоспроможність не впливає на неефективну рекламу 2У3СЛ платоспроможність населення вплине на прибуток фірми 3У1СЛ зміни смаків споживачів не впливає на вибір стратегії 3У2СЛ непродуманість рекламної кампанії може знизити попит 3У3СЛ зміни в смаках споживачів вплине на прибуток фірми На підставі проведеного SWOT-аналізу побудуємо матриці можливостей і загроз для компанії. матриця можливостей вплив можливостей на компанію ймовірність реалізації можливості сильное среднее Низкое высокая 2В1С наявність фінансових ресурсів дозволить послабити позиції конкурентів 1В3СЛ зниження цін відбувається за рахунок фактора сезонності умеренная 3В1С за рахунок фінансових ресурсів можна розширити діяльність фірми 2В3С вдале місце розташування послабить позиції конкурентів 1В1С наявність фінансових ресурсів дозволить знизити ціну слабая матриця загроз вплив загрози на компанію ймовірність реалізації загрози руйнування критичний стан важкий стан "легкі удари" высокая 3У1С наявність фінансових ресурсів дозволить виявити переваги клієнтів 2У1С наявність фінансових ресурсів дозволить продавати тури в розстрочку средняя 1У1С наявність фінансових ресурсів дозволить випередити своїх конкурентів 2У2С високий професіоналізм дозволяє змінити продаж турів низкая 3У3СЛ зміни в смаках споживачів вплине на прибуток фірми Розділ 3. Розробка плану маркетингової діяльності на підприємстві 3.1 Стратегічне планування маркетингової діяльності Як відомо, туризм є галуззю економіки, що дозволяє при порівняно невеликих капіталовкладеннях забезпечити економічно рентабельне використання “місцевих ресурсів” – історико-культурної спадщини, традицій, природи. Саме ця галузь може бути значним джерелом поповнення як державного, так і місцевих бюджетів, а також вагомим чинником створення нових робочих місць, стимулятором збільшення обсягу виробництва товарів і реалізації послуг, активізації підприємницької діяльності тощо. У сучасних умовах становлення ринкових відносин в Україні спостерігається різке ускладнення збуту і загострення конкуренції, які привели до того, що в даний час маркетингові комунікації стали фактором конкурентної боротьби, не менш важливим, ніж досягнення переваги на ринку шляхом впровадження нововведень чи зниження ціни. Маркетингові комунікації виявилися практично єдиним сильним інструментом впливу на ринок. Вони як складова маркетинг-менеджменту все більшою мірою виконують функцію управління попитом. А тому сьогодні важливим завданням для турфірми «Tez Tour» повинна стати розробка та проведення комплексної рекламної кампанії. Для того щоб вона мала найбільший ефект, потрібно розробити план рекламної діяльності, що дозволить уникнути помилок при проведенні рекламної компанії, мінімізувати ризики зв’язані з нерозумінням клієнта, підвищить ефективність рекламної кампанії, допоможе вирішити збутові проблеми і успішно конкурувати з іншими фірмами. Отже, першим етапом розробки рекламної програми є визначення її мети. Метою, яку переслідує туристична фірма «Tez Tour» є збільшення обсягів збуту, залучення нових клієнтів та створення позитивного іміджу підприємства. Основне завданням рекламної програми турфірми «Tez Tour» – донести до потенційного клієнта достовірну інформацію про фірму та послуги, що вона надає, показати переваги туристичної фірми «Tez Tour» над конкурентами. Що ж до відповідальності за рекламну діяльність, то її підприємство покладає на власний персонал. При розробці теми рекламної компанії варто виходити з рекламної ідеї (концепції). Для цього потрібно створити перелік продуктів, які фірма може запропонувати; знайти ті вигоди, що спонукають клієнта звернутись саме до неї; визначитись із конкурентними перевагами; Наступним кроком є вибір засобів реклами. При цьому слід пам’ятати, що незалежно від засобів реклами не можна змінювати головну рекламно-комерційну тему і відповідний до неї девіз та образ. Також потрібно звернути увагу на те, що чим більша кількість разів повторюється реклама, тим більша ймовірність, що її запам’ятають, і вона досягне поставленої мети. Вибираючи той чи інший засіб створення та розповсюдження реклами, потрібно зважати на такі фактори як вартість рекламного засобу, наявність некорисної аудиторії, ступінь впливу на аудиторію, терміни та час подання. Окрім цього важливим напрямком вдосконалення маркетингової діяльності досліджуваного підприємства є мотивація власного персоналу до більш ефективної роботи щодо продажу туристичних послуг турфірми «Tez Tour». Для того щоб ефективно мотивувати персонал до ефективної праці, керівництву підприємства потрібно застосовувати різні заходи стимулювання: пропонувати фінансові пільги, влаштовувати поїздки співробітників за рахунок підприємства для відпочинку чи відвідування розважальних заходів, розробляти заходи стимулювання за конкретні досягнення в роботі тощо.

Замовлення

Замовлення