Готові роботи
адміністрування ПДВ: новації, технології, проблеми.

адміністрування ПДВ: новації, технології, проблеми. (ID:148466)

ПредметПодатки, податкова система
Тип роботи курсова
Рік виконання 2016
Кількість сторінок 37
Зміст ЗМІСТ ВСТУП…………………………………………………………………………3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ………………………………………………………..….6 1.1.Наукові погляди щодо адміністрування податку на додану вартість.6 1.2.Особливості справляння податку на додану вартість в Україні…….9 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ………………………………………….13 2.1. Аналіз динаміки надходжень податку на додану вартість до бюджетів…………………………………………………………………………..13 2.2. Особливості адміністрування податку на податку на додану вартість в зарубіжних країнах…………………………………………………………………21 РОЗДІЛ 3. ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ ТА МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ДЛЯ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ В УКРАЇНІ……………………….26 3.1.Проблеми справляння податку на додану вартість в Україні………26 3.2. Шляхи вдосконалення фіскальної ефективності податку на додану вартість в Україні, із застосування зарубіжного досвіду…………………….29 ВИСНОВКИ…………………………………………………………………33 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………35
Ціна(грн.) 300
Зразок роботи:
ВСТУП В Україні постійно ведуться спроби модернізувати та трансформувати чинну податкову систему. Насамперед, це робиться з метою наповнення бюджету країни, тобто держава, в першу чергу, переслідує фіскальні цілі. На сьогодні залишається відкритим питання вибору податкової політики та побудови справедливої і зрозумілої системи оподаткування. Адже основною метою податкової політики повинно бути забезпечення фінансових потреб держави, економічного зростання та сприяння гармонізації інтересів держави та платників податків з урахуванням соціально-економічної ситуації в країні. Податок на додану вартість (далі – ПДВ) для нашої країни є відносно новим видом непрямого податку. Його введення в 1997 році було обумовлено радше нашим нестримним прагненням вступу до ЄС, аніж об’єктивною економічною доцільністю, адже цей вид податку є характерним для економічно розвинутих країн. Недаремно ПДВ у світовій економічній практиці отримав неофіційну назву "європейського податку", що відображає не лише географію походження ПДВ, а і його інтеграційне значення для країн Євросоюзу в сенсі забезпечення його подальшого економічного зростання. Крім країн ЄС ПДВ також під різними назвами відомий ще майже всім розвинутим країнам світу (окрім США). Проте запровадження такого непрямого податку в імпортозалежній Україні видається на наш погляд дуже сумнівним. ПДВ є одним з шляхів надходження у бюджет держави грошей. Беручи до уваги вищесказане і аналізуючи те що сказав Президент, можна сказати, що держава приділяла велику увагу ПДВ. В результаті, постраждали суб'єкти підприємницької діяльності (СПД), їхні доходи падали, а звідси впав і рівень ВВП. Тож можна зробити висновок, що неправильна політика лише одного важеля нанесла вагомого гальмування розвитку економіки країни. Відміни ПДВ у нашій країні СПД давно чекали, оскільки прибутку стане більший, життя стане кращим, тому що платити будуть більше від того, що забирати будуть менше. Для України, як і для багатьох країн світу, податок на додану вартість є одним з найважливіших джерел наповнення дохідної частини державного бюджету. Податок на додану вартість останнім часом привертає до себе значну увагу, тому що він став предметом широких дискусій щодо доцільності його застосування та наслідків справляння для економічного розвитку і бюджету країни. З цього приводу існують неоднозначні думки та прямо протилежні позиції. Одні автори пропонують його скасувати як податок, що стримує розвиток споживчого ринку, створює фіскальну нестабільність, стимулює корумпованість контролюючих органів, інші - його збереження і вдосконалення як одного із стабільного і достатньо простого джерела доходів бюджету, з високою фіскальною ефективністю і нейтрального до собівартості товарів чи послуг. Для практичної діяльності підприємств податкові розрахунки с ПДВ є важливою складовою, тому актуальним є дослідження адміністрування податку на додану вартість. Адміністрування ПДВ: новації, технології, проблеми досліджували такі науковці як Л.І. Бабій, A.M. Демянова, О.М. Єремян, О.В. Рура, Н.А. Рязанова, Т.В. Адашкевич , Т.П. Анисимовец ,Л.І. Бабій, I.A. Волкова, І.В. Жиглей, Л.О. Кадуріна, К.А. Коденчук та інші. Метою курсової роботи є дослідження теоретичних основ щодо адміністрування ПДВ в Україні та визначення основних проблем та перспектив щодо зниження ставок ПДВ в Україні. Головними завданнями курсової роботи є: - визначити теоретичне підґрунтя становлення та розвитку оподаткування доданої вартості; - проаналізувати новації податкового законодавства в адмініструванні ПДВ; - проаналізувати показники ПДВ в Україні; - оцінити адміністрування ПДВ в Україні; - визначити проблемні аспекти адміністрування ПДВ; - вказати напрямки щодо розвитку адміністрування ПДВ. Предметом дослідження є адміністрування ПДВ: новації, технології, проблеми. Об’єктом дослідження є економічні відносини, які виникають в процесі Адміністрування ПДВ. Інформаційною базою дослідження є Податковий кодекс України, чинні законодавчі та нормативно-правові акти, що регулюють діяльність , ПДВ, матеріали інтернет-форумів, зарубіжні та українські інтернет видання.
Інші роботи з даної категорії:

Замовлення

Замовлення

Хочу такой виджет