Готові роботи
Конституційні засади громадянського суспільства в Україні

Конституційні засади громадянського суспільства в Україні (ID:286358)

ПредметПраво, юридичні
Тип роботи курсова
Рік виконання 2017
Кількість сторінок 36
Зміст ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 5 1.1. Історія становлення та розвитку громадянського суспільства 5 1.2. Поняття громадянського суспільства 8 РОЗДІЛ 2. ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ 12 2.1. Конституційно-правові передумови становлення в Україні громадянського суспільства 12 2.2. Конституційне право на об’єднання як передумова розвитку громадянського суспільства в Україні 18 2.3. Взаємовідносини держави та громадянського суспільства. Проблеми становлення громадянського суспільства в Україні 25 ВИСНОВКИ 31 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 33
Ціна(грн.) 200
Зразок роботи:
ВСТУП Актуальність теми. Розбудова України як демократичної, правової, соціальної держави, головним обов’язком якої є утвердження і забезпечення прав і свобод людини, призведе до очікуваного результату за умови сприяння з боку держави формуванню гармонійно розвиненого суспільства та його основних інститутів. Ця теза аксіоматична, проте вимагає нині свого наповнення реальним змістом, зокрема, в частині розуміння поняття «громадянське суспільство» та його сутнісних ознак. Громадянське суспільство є важливою складовою конституційного ладу України. Конституційний лад України має на меті створення належних конституційних умов для розвитку та дієвості громадянського суспільства в нашій державі. Від ефективності конституційно-правового механізму регулювання діяльності суб’єктів громадянського суспільства, різнобічної взаємодії вказаних суб’єктів з органами державної влади залежить дієвість інститутів громадянського суспільства, а також їх стабільність і стійкість у цілому. В цьому сенсі важливою проблемою вітчизняної конституціоналістики є питання конституційного регулювання відносин в системі взаємодії «держава (державна влада) – громадянське суспільство». Конституційна регламентація відносин у громадянському суспільстві є об’єктом постійного інтересу науковців, про що свідчать публікації з цієї проблематики. Найбільш детально ці питання розглядалися в роботах таких вчених-правознавців як О. М. Ващук, Л. Герасіна, М. А. Гирик, М. Дейчакiвський, Е. Е. Додіна, Ю. М. Тодика, В.О. Корнієнко, В. М. Кравчук, В. Кратюк, П. М. Любченко, В. М. Селіванов, О. В. Скрипнюк. Мета і завдання роботи. Метою роботи є комплексний аналіз поняття громадянського суспільства, з’ясування особливостей становлення та розвитку громадянського суспільства в Україні. Для досягнення поставленої мети вирішувалися завдання: - розглянути історію становлення та розвитку громадянського суспільства; - окреслити основні підходи до розуміння поняття громадянського суспільства в наш час; - з’ясувати конституційно-правові передумови становлення в Україні громадянського суспільства - охарактеризувати суть поняття конституційного права на об’єднання як передумови розвитку громадянського суспільства в Україні - окреслити проблеми взаємовідносин держави та громадянського суспільства; - виявити основні проблеми становлення громадянського суспільства в Україні. Об’єктом дослідження є категорія «громадянське суспільство» як предмет вивчення конституційного права. Предметом дослідження є Конституція України, закони України, наукова література, що містить концепції, теорії, засади та принципи правової науки, погляди, ідеї, думки вчених-правознавців з приводу питань, що розглядаються в роботі. Методи дослідження. Методологічну основу роботи становить сукупність методів наукового пізнання як загальнонаукових, так і спеціальних загальноприйнятих в юридичній науці методів пізнання правових явищ. Це і діалектичний метод, історичний, системний, формально-юридичний методи, методи аналогії, логічного аналізу, синтезу, узагальнення і аналіз результатів та ін. Структура роботи. Робота складається із вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел. Загальний обсяг курсової роботи становить 36 ст.

Замовлення

Замовлення

Мы №1 в Реф-рейтинге
Добавить отзыв
Хочу такой виджет