Готові роботи
Графічний метод встановлення норм

Графічний метод встановлення норм (ID:28713)

РозділУправлінський облік
Тип роботи контрольна
Рік виконання 2010
Кількість сторінок 55
Зміст ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ НОРМУВАННЯ ПРАЦІ ТА ОСОБЛИВОСТІ ГРАФІЧНОГО МЕТОДУ ВСТАНОВЛЕННЯ НОРМ 1.1. Сутність і обєкти нормування праці 1.2. Норми затрат праці та методи їх встановлення 1.3. Особливості застосування графічного методу встановлення норм РОЗДІЛ 2 ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ НОРМУВАННЯ ПРАЦІ ТА ОСОБЛИВОСТІ ГРАФІЧНОГО МЕТОДУ ВСТАНОВЛЕННЯ НОРМ 2.1. Організаційно – економічна характеристика підприємства 2.2. Організація праці і її оплати на підприємстві 2.3. Застосування графічного методу встановлення норм на підприємстві РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ ЗБІЛЬШЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НОРМУВАННЯ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ Обєктом дослідження роботи є відкрите акціонерне товариство «Черкаський хлібокомбінат». Товариство виробляє 270 найменувань хлiбобулочної та кондитерської продукцiї. Домiнуюча позицiя в асортиментному перелiку - хлiб, питома вага в обсязi виробництва якого становить 75 % ; булочнi та здобнi вироби - 18 % обсягу; кондитерськi - 2,9 %; сухарi - 1,7 %, соломка - 1,9%, бараночнi вироби - 0,5%. Аналіз основних фінансово – економічних показників свідчить про наступне: - загальна вартість підприємства збільшується на 44000 тис.грн. або 69,87% в 2008 році і на 5275 тис.грн. або 4,93%; - вартість необоротних активів зростає на 20034 тис.грн. або 51% в 2008 році і на 3771 тис.грн. або 6,36% зменшується в 2009 році; - вартість оборотних активів зростає на 23969 тис.грн. або 101,26% в 2008 році та на 9043 тис.грн. або 18,98% в 2009 році; - сума витрат майбутніх періодів зменшується на 3,1 тис.грн. або 14,03% в 2008 році та зростає на 3 тис.грн. або 15,79% в 2009 році; - власний капітал зростає на 9965,6 тис.грн. або 424,1% в 2008 році та на 18100 тис.грн. або зменшується в 2009 році, становлячи відємну суму; -сума довгострокових зобовязань рівна 13755 тис.грн. в 2007 році, відсутня в 2008 році і становить 8470 тис.грн. в 2009 році3,56% в 2009 році; - сума поточних зобовязань зростає в 2008 році на 47789 тис.грн. або 105,96% і в 2009 році на 14905 тис.грн. або 16,05%; Аналіз фінансових результатів свідчить про наступне: - обсяг реалізації (без ПДВ) зростає в 2008 році на 38484 тис.грн. або 37,98% і в 2009 році зростає на 24767 тис.грн. або 17,72%; - собівартість реалізованої продукції збільшується на 33090 тис.грн. або 40,06% в 2008 році і в 2009 році на 39206 тис.грн. або 33,89%; - сума валового прибутку зменшується на 14439 тис.грн. в 2009 році і знижується в 2008 році 14439 тис.грн. або 59,9%; - сума інших доходів в 2008 році збільшується на 258,8 тис.грн. або 8,22% і знижується на 923 тис.грн. або 27,09%; - сума інших витрат в 2008 році зросла на 13289 тис.грн. або 56,56% і в 2009 році – ще на 8919 тис.грн. або 24,25%; - підприємство має чистого збитку в 2007 році – 1687 тис.грн., в 2008 році – 9590 тис.грн., в 2009 році – 18100 тис.грн.; Фонд оплати праці ВАТ “Черкаський хлібокомбінат” складається з основної заробітної плати, тобто мінімального розміру заробітної плати, встановленого чинним законодавством та гарантованого Статутом підприємства, та додаткової заробітної плати, яка має змінний характер та залежить від обсягу виробництва продукції, його структури, питомої трудомісткості та рівня середньогодинної оплати праці. У фонд заробітної плати підприємства включають суми по тарифних ставках і окладах, а також всі види доплат за винятком виплат з фонду матеріального заохочення. За аналізований період відбулися наступні зміни: - фонд оплати праці в 2009 році знизився порівняно з 2008 на 936 тис.грн. або 4,98%; - загальна кількість людино-годин, відпрацьованих робітниками має тенденцію до зниження (в 2008 році порівняно з 2009 роком знижується на 48 тис. людино - годин), середня кількість годин, відпрацьованих одним робітником зменшується на 29,9 год. або 1,7% - знижується середньогодинна оплата праці в 2009 році на 0,24 грн. (1,96%) - продуктивність праці на протязі 2008-2009 рр. значно зростає: на 31,63 тис.грн. в 2009 році порівняно з 2008. Отже, проаналізувавши структуру форм і систем оплати праці на ВАТ «Черкаський хлібокомбінат», можна констатувати, що збільшення почасової оплати праці не відбувається, що зумовлено великим вмістом неавтоматизованої праці, що не веде до зменшення витрат на оплату праці. Перелік графічного і табличного матеріалу: Таблиця 2.1 Основні фінансово – економічні показники діяльності ВАТ «Черкаський хлібокомбінат» Таблиця 2.2 Оцінка ліквідності підприємства ВАТ «Черкаський хлібокомбінат» Таблиця 2.3 Оцінка показників фінансової стійкості підприємства Таблиця 2.4 Показники аналізу ділової активності підприємства Таблиця 2.5 Структура форм оплати праці на ВАТ “Черкаський хлібокомбінат” у 2007-2009 рр. Таблиця 2.6 Вплив зміни норми виробітку на заробітну плату робітника основного виробництва на ВАТ “Черкаський хлібокомбіна” (дані 2009 року) Рис. 2.2 Вплив коефіцієнту виконання нормативу на заробітну плату одного середньостатистичного робітника основного виробництва на ВАТ “Черкаський хлібокомбінат” Таблиця 2.7 Вплив премій та доплат на заробітну плату за почасово-преміальної системи на ВАТ “Черкаський хлібокомбінат Таблиця 2.8 Фактори впливу на премії робітників ВАТ „Черкаський хлібокомбінат” Рис. 2.3 Динаміка зростання залежності премій від норми прибутку та коефіцієнтів поліпшення використання устаткування Таблиця 2.9 Індивідуальна фотографія робочого часу Таблиця 2.10 Баланс робочого часу за даними індивідуальної фотографії
Ціна(грн.) 50

Замовлення

Замовлення