Готові роботи
Вдосконалення методу і технічних засобів для бездемонтажного діагностування побутових лічильників газу

Вдосконалення методу і технічних засобів для бездемонтажного діагностування побутових лічильників газу (ID:262970)

ПредметІнженерно-технічні предмети
Тип роботи магістерська
Рік виконання 2015
Кількість сторінок 126
Зміст ЗМІСТ стор. Вступ………………………………………………………………………..8 1 Аналіз технічних засобів для діагностування ПЛГ……………………..12 1.1 Актуальність проведення контролю метрологічних характеристик побутових лічильників газу……………………………………………….12 1.2 Аналіз побутових лічильників газу як об’єкта діагностування на природному газі……………………………...……………………..…......14 1.3 Вивчення нормативних документів України для діагностування і повірки побутових лічильників газу…………………………………….29 1.4 Сучасний стан відомих пристроїв для діагностування побутових лічильників газу………………………………………………………………......34 1.5 Постановка задачі на магістерську роботу……………………… ….41 2 Розроблення вдосконаленого пристрою для без демонтажного діагностування побутових лічильників газу…………………………………42 2.1 Статистичний аналіз зміни похибки побутових лічильників газу при їх експлуатації…………………………………………………………………. 42 2.2 Моделювання закономірностей зміни похибки побутових лічильників газу під час експлуатації…………………………………………49 2.3 Розробка функціональної схеми пристрою для бездемонтажного діагностування побутових лічильників газу за обмежених відтворюваних витрат……………………………………………………………………………53 2.4 Вибір технічних засобів для практичної реалізації пристрою………60 2.5 Розробка концепції діагностування ПЛГ за обмеженням діапазону витрат на базі розробленого пристрою…………………………………………63 3 Метрологічні дослідження вдосконаленого пристрою для без демонтажного діагностування побутових лічильників газу………………...72 3.1 Дослідження похибки при візуальному знятті вимірювальної інформації з побутових лічильників газу……………………………………….72 3.2 Дослідження похибки при автоматизованому знятті вимірювальної інформації з побутових лічильників газу……………………………………….77 3.3 Розрахунок похибки автоматизованого збору інформації з побутових лічильників газу…………………………………………………………………..81 3.4 Розробка лабораторного стенду для метрологічних досліджень торцевих сопел………………………………………………………………… ..85 3.5 Експериментальні дослідження витратних характеристик торцевих сопел за допомогою дзвонової установки………………………………………86 3.6 Розробка функціональної схеми дзвонової витратовимірювальної установки для метрологічного аналізу торцевих сопел…………………….87 3.7 Розрахунок і конструювання основних вузлів………………………92 3.8 Метрологічний аналіз витратних характеристик торцевих сопел …98 3.9 Метрологічні дослідження факторів підвищення точності………...103 4 Охорона праці………………………………………………………..……104 4.1 Значення охорони праці в забезпеченні безпечних та здорових умов праці………………………………...…………………………………………….104 4.2 Аналіз потенційних небезпек та шкідливих факторів виробничого середовища…………………………………………………………………….....106 4.3 Забезпечення нормальних умов праці……………………………….107 4.3.1 Розрахунок природної вентиляції………………………………….116 4.3.2 Розрахунок додаткового штучного освітлення…………………...120 4.4 Забезпечення безпеки монтажу, пусконалагоджуючих, ремонтних робіт та експлуатації повірочного стенду для лічильників газу……………...121 4.4.1 Вимоги при роботі з пристроєм для діагностування побутових лічильників газу……………………………………………………………….....122 4.5 Пожежна безпека та безпека в надзвичайних ситуаціях……………123 Висновки ……………………………………………………………………...125 Перелік літературних джерел………………………………………………..126
Ціна(грн.) 8000
Зразок роботи:
На сьогоднішній день газова промисловість України є однією із найважливіших галузей енергетичного напрямку економіки держави, оскільки частка природного газу у загальному обсязі споживання первинної енергії перевищує 45%. За даними НКРЕ (Національної комісії регулювання електроенергетики) України станом на 1 березня 2010 р. в Україні з 13,293 млн. споживачів природного газу (населення) побутовими лічильниками газу (ПЛГ) оснащені 8,009 млн. . Тому для забезпечення правильного і достовірного функціонування ПЛГ потрібне відповідне метрологічне забезпечення для контролю їх метрологічних характеристик. Забезпечення раціонального використання природнього газу – це широкий комплекс завдань (організаційних, технічних, технологічних,метрологічних, суб’єктивно-людських тощо), які за своєю природою та впливом істотно відрізняються. Але можна виділити дві основні групи завдань, вплив яких на розв’язання проблеми раціонально використання природного газу є чи не основним. Це, по-перше, комплекс організаційних заходів , спрямованих на забезпечення мінімізації його втрат та оптимального використання. По-друге, комплекс технічних рішень щодо забезпечення високої точності та вірогідності обліку газу на всіх етапах його видобування, транспортування та використання. Україна в січні-серпні поточного року скоротила споживання газу на 17,6% - до 18 мільярдів кубометрів порівняно з аналогічним періодом минулого року. При цьому за 8 місяців видобуток газу в Україні зріс майже на 4% - до 13,4 мільярда кубометрів. .Зокрема, видобуток газу ПАТ "Укргазвидобування" склав 1 млрд 214,4 млн куб. м, ПАТ "Укрнафта" – 109,4 млн куб. м, іншими компаніями – 365,6 млн куб. м. При цьому споживання газу Україною з початку поточного року склало 17,1 млрд. куб. м, проти 19,4 в минулому році . Поряд з цим останнім часом особлива увага приділяється правильності обліку природного газу в комунально-побутовій сфері, в тому числі і засобами , якими можна було би не тільки здійснювати облік газу, але і контролювати правильність функціонування побутових лічильників газу (ПЛГ). Тому доцільним є розроблення і вдосконалення саме маловитратних засобів вимірювання витрати і об’єму природного газу, на базі яких можна було би створити діагносту вальні установки для дослідження метрологічних характеристик ПЛГ впродовж міжповірочного інтервалу і безпосередньо на місці експлуатації. В свою чергу зумовлює необхідність розроблення нових і вдосконалення відомих методів і мобільних засобів вимірювання об’єму і витрати природного газу за витрат, на яких здійснюється його облік комунально-побутовими споживачами. Одним із основних напрямків досягнення раціонального використання природнього газу як складової є: - посилення контролю за цільовим використанням природнього газу; - встановлення нових та заміна застарілих побутових лічильників природного газу; - удосконалення приладного обліку газу; Задачею моєї магістерської роботи є розроблення вдосконаленого пристрою для бездемонтажного діагностування побутових лічильників газу, безпосередньо на діючій лінії газопостачання. Об’єктом дослідження є процес вимірювання та об’єму природного газу. Предметом дослідження є побутові лічильники газу і установки для їх діагностики. Методи дослідження. Статистичний аналіз результатів метрологічних досліджень, апроксимаційні методи для побудови узагальнюючих математичних залежностей метрологічних характеристик для побутових лічильників газу, і гідродинамічних закономірностей для будинкових трубопроводів, метрологічні дослідження вузлів пристроїв для діагностування ПЛГ. Наукова новизна отриманих результатів: - виконані дослідження закономірностей зміни похибки ПЛГ під час експлуатації, що дало можливість обґрунтувати діапазон робочих витрат діагностування; - проведені метрологічні дослідження вдосконаленого пристрою для бездемонтажного діагностування. Практичне значення отриманих результатів: - на базі результатів експериментальних досліджень ПЛГ, та при їх повірці, встановлені закономірностей зміни похибок для різних типів і виробників ПЛГ; - розроблена функціональна схема пристрою для без демонтажного діагностувавння ПЛГ; - результати досліджень опубліковані у двох тезах конференцій в м. Київ 2015, м. Івано-Франківськ (2015). Апробація роботи здійснювалась на 5-й науково-практичній конференції студентів і молодих учених “ Методи та засоби неруйнівного контролю промислового обладнання ” 24-25 листопада 2015р. м. Івано-Франківськ, на 8-й науково-практичній конференції студентів і аспірантів “ Погляд у майбутнє приладобудування ” 22-23 квітня 2015р. м. Київ. Результати досліджень подавалися для участі в професійному конкурсі українського товариства з неруйнівного контролю і технічної діагностики серед студентів які навчаються за напрямком прилади та системи неруйнівного контролю. За результатами конкурсу отримано диплом лауреата за зайняте 3 місце. Публікації за результатами досліджень опубліковано дві наукові праці, у тому числі двоє тез за матеріалами конференцій: 1. Рябко Ю.С. Експериментальні дослідження втрат тиску в старих будинкових газових мережах / Ю.С. Рябко, Р.В. Катрич // Погляд у майбутнє приладобудування: 8-ма наук.-практ. конф. студ. та аспір., 22-23 квітня 2015 р., Київ: зб. тез доп. – Київ: ПБФ, НТУУ “КПІ”, 2015. – С. 147. 2. Рябко Ю.С. Моделювання закономірностей зміни похибки побутових лічильників газу / Ю.С. Рябко, Т.В.Лютенко, О.Є. Середюк // Методи та засоби неруйнівного контролю промислового обладнання: 5-та наук.-практ. конф. студ. і молодих учених, 24-25 листопада 2015 р., Івано-Франківськ : зб.тез доп. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2015. – С. 175-178.

Замовлення

Замовлення

Мы №1 в Реф-рейтинге
Добавить отзыв
Хочу такой виджет