Готові роботи
Оподаткування зовнішньоекономічної діяльності в Україні

Оподаткування зовнішньоекономічної діяльності в Україні (ID:185181)

РозділЗЕД
Тип роботи курсова
Рік виконання 2016
Кількість сторінок 57
Зміст ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОПОДАТКУВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНІСТІ 6 1.1. Сутність оподаткування зовнішньоекономічної діяльності 6 1.2. Класифікація інструментів податкового регулювання зовнішньоекономічної діяльності 12 1.3. Сутність та порядок нарахування митних платежів у сфері ЗЕД 19 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ЩОДО ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 25 2.1. Нормативно-правове забезпечення оподаткування ЗЕД в Україні 25 2.2. Аналіз сучасного стану оподаткування експорту 28 2.3. Аналіз сучасного стану оподаткування імпорту 33 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОПОДАТКУВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ 36 3.1. Заходи щодо удосконалення податкового законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності 36 3.2. Адміністрування ПДВ при експорті з України 37 3.3. Зарубіжний досвід податкового регулювання зовнішньоекономічної діяльності 41 ВИСНОВКИ 48 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 51 ДОДАТКИ 55
Ціна(грн.) 400
Зразок роботи:
ВСТУП Актуальність теми. Сучасний стан інтеграції національних економічних систем вимагає постійного пошуку механізмів регулювання зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання для забезпечення їх конкурентоспроможності на зовнішньому ринку. Однією зі складових такого регулювання є податкове регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємств. Податкове регулювання у вузькому розумінні - це сукупність податкових форм, методів та інструментів, за допомогою яких регламентується діяльність суб’єктів у сфері зовнішньоекономічних відносин. У широкому розумінні - це система заходів регуляторного, нормативного, законодавчого характерів, яка може адаптуватися до зміни соціально-економічної ситуації в країні та міжнародної кон’юнктури, постійно вдосконалюватися й контролювати досягнення основних цілей податкового регулювання ЗЕД. Забезпечення ефективності зовнішньоекономічної діяльності для України є одним з вагомих чинників зміцнення конкурентоспроможності національної економіки. За умов посилення інтеграційних процесів у світовому господарстві та відкритості економіки України як їх учасника зростає значення державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Зокрема підвищується роль митно-тарифного та податкового регулювання, які сприяють збільшенню доходів бюджету. Світова фінансова криза показала неефективність заходів держави в забезпеченні ефективного ведення зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання. Різке падіння світової економічної активності значно скоротило обсяги міжнародної торгівлі. Надмірна експортна зорієнтованість в умовах падіння світових цін на сировину та згортання світового попиту призвела до різкого скорочення обсягів вітчизняної промисловості. У цьому контексті постає питання проведення виваженої податкової політики, спрямованої на збільшення та покращення зовнішньоторговельного обороту країни, залучення іноземного капіталу в національну економіку, забезпечення виконання державою своїх безпосередніх функцій без збільшення навантажень на національну господарську систему. Питання податкового регулювання зовнішньоекономічної діяльності і його окремих складових знайшли відображення в численних працях вітчизняних і зарубіжних економістів, а саме: О. Білоруса, В. Васюренко, В. Гейла, Р. Доула, Г. Дурицької, Л. Колінець, Ф. Котлера, А. Кредісова, С. Кузьменко, М. Макаренко, К. Маккенона, Ю. Макогона, С. Мочерного, С. Опаріна, Л. Піддубної, А. Сищука, В. Сіденко, А. Філіпенка, А. Чандлера, Д. Штефанича, С. Юрія та інших. Проте більшість цих робіт присвячені висвітленню переважно узагальнених положень ведення зовнішньоекономічної діяльності чи окремих його складових або в розрізі окремих регіонів, галузей чи підприємств. Відсутня стратегія розвитку ефективної системи заходів стимулювання зовнішньоекономічної діяльності і не досліджені проблеми впливу інструментів податкового регулювання зовнішньоекономічної діяльності на суб’єктів господарювання. Мета дослідження це вивчення сучасних тенденцій зовнішньоекономічної діяльності підприємств, визначенні впливу податкового регулювання на діяльність суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. Реалізація поставленої мети зумовила потребу у розв’язанні таких завдань дослідження: • дослідити сутність податкової системи держави та її вплив на ЗЕД; • розглянути види та функції податків у сфері зовнішньоекономічної діяльності; • вивчити порядок нарахування митних платежів у сфері ЗЕД; • дослідити нормативно-правове забезпечення оподаткування ЗЕД в Україні; • проаналізувати сучасний стан оподаткування експорту та імпорту; • запропонувати заходи щодо удосконалення податкового законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності; • розглянути шляхи покращення адміністрування ПДВ при експорті з України; • розглянути можливість застосування зарубіжного досвіду податкового регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні. Об’єктом дослідження є процес оподаткування зовнішньоекономічної діяльності в Україні Предметом дослідження є теоретичні, організаційно-економічні та науково-практичні аспекти оподаткування зовнішньоекономічної діяльності. В процесі написання роботи було використано сукупність загальноприйнятих методів і прийомів наукового пізнання. Зокрема, методи аналізу, синтезу, індукції, дедукції було використано при дослідженні процесу оподаткування зовнішньоекономічної діяльності. Методи групування даних, економіко-статистичного аналізу було використано під час аналізу сучасного стану податкового регулювання руху зовнішньоекономічного капіталу в Україні. Графічний метод використовувався для схематичного зображення ряду для наочного подання інформації. РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОПОДАТКУВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНІСТІ 1.1. Сутність оподаткування зовнішньоекономічної діяльності Зовнішньоекономічна діяльність в усіх країнах є важливою запорукою економічного зростання, що спрямовується на реалізацію переваг міжнародного поділу праці, сприяє вирівнювання темпів економічного розвитку, що особливо актуально в умовах трансформаційних перетворень міжнародного економічного простору та підвищенні впливу зовнішніх і внутрішніх ризиків і загроз. 2.2. Аналіз сучасного стану оподаткування експорту За період існування податкової системи України відбувся перехід до системи формування доходів державного бюджету на податковій основі. Податкова система України включає низку основних податків, які дістали загальносвітове визнання, хоч механізм їх справляння має суттєві відмінності. Система оподаткування України включає прямі і непрямі податки та інші збори й обов’язкові платежі. Непрямі податки — це податки, об’єктом оподаткування яких є господарські операції — продаж товарів, робіт, послуг, імпорт, експорт тощо. Їх розмір для окремого платника прямо не залежить від його доходів. Непрямі податки виступають надбавкою до ціни товарів (послуг) і сплачуються кінцевими споживачами цих товарів послуг. В Україні непрямі податки включають податок на додану вартість (ПДВ), акцизний податок, мито. Із точки зору вирішення фіскальних завдань непрямі податки завжди ефективніші за прямі. Непрямі податки є стабільним джерелом доходів, зокрема в Україні за їх рахунок формується більша частина доходів державного бюджету (табл. 2.2). Таблиця 2.2 Структура доходів Державного бюджету України № Джерело доходів 2013 рік 2014 рік 2015 рік 2016 рік (І кв.) Млрд. грн. Частка, % Млрд. грн. Частка, % Млрд. грн. Частка, % Млрд. грн. Частка, % 1 УСЬОГО ДОХОДІВ 337,60 100 395,30 100 529,43 100 129,16 100 2 Податкові надходження 262,80 77,84 280,20 70,88 409,42 77,33 116,74 90,38 3 Прямі податки 85,90 25,44 83,50 21,12 126,89 23,97 39,78 30,8 4 Непрямі податки 176,90 52,4 196,70 49,76 282,53 53,36 83,42 69,2 5 ПДВ 128,30 38 139,00 35,16 164,11 31 53,09 41,1 6 Акцизний податок 35,30 10,46 45,10 11,41 77,46 14,63 18,89 14,63 7 Мито 13,30 3,94 12,60 3,19 40,30 7,61 0,27 0,21 8 Неподаткові надходження 74,80 22,16 115,10 29,12 120,01 22,67 11,17 9,62 Джерело: складено на основі [36] Отже, головним джерелом доходів державного бюджету України (ДБУ) залишаються податкові надходження, які протягом 2014—2016 рр. мають тенденцію до зростання. Якщо в 2015 р. частка податкових надходжень до ДБУ становила 70,88%, то у І кварталі 2016 р. вона сягнула значення 90,38%. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 1. Конституція України від 28 червня 1996 року 2. Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 р. № 2755-VI [Електронний ресурс] / ред. від 06.11.2016 р. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 3. Митний кодекс України від 13 березня 2012 р. № 4495-УІ [Електронний ресурс] / ред. від 01.04.2016 р. / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України: [сайт]. - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4495-17 4. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.1991 № 959-ХІІ (редакція від 15.09.2016) [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. - Режим доступу : http ://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/959-12 5. Закон України «Про Митний тариф України» від 19.09.2013 р. № 584- VII (редакція від 10.11.2016) [Електронний ресурс] // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України: [сайт]. - Режим доступу : http://zakon2.rada. gov.Ua/laws/show/5 84-18 6. Архірейська, Н. В. Аналіз підходів до оцінювання ефективності митної справи [Електронний ресурс] / Н. В. Архірейська. - Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3176 7. Безкоровайна В.В. Податки в системі фінансового регулювання зовнішньоекономічної діяльності / В.В. Безкоровайна // Фінанси України. - 2004. - № 12. - С. 40-44. 8. Вітер, Д. В. Правові засади реалізації митної стратегії ЄС: у контексті зовнішньоторговельної політики [Електронний ресурс] / Д. В. Вітер. - Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/portal/Soc.../Viter.pdf 9. Голуб, В. М. Проблеми механізму регулювання та оподаткування зовнішньоекономічної діяльності в Україні [Текст] / В. М. Голуб // Чернігівський науковий часопис. Сер. 1 : Економіка і управління. - 2012. - № 1 (3). - С. 162-167. 10. Гребельник, О. П. Місце і роль митних платежів у системі оподаткування зовнішньоекономічної діяльності підприємств [Текст] / О. П. Гребельник // Освіта, менеджмент і бізнес: світовий вимір. - 2011. - № 2. - С. 4-8. - Із змісту: С. 7. 11. Де ставити кому? Ставки Податку на додану вартість підвищувати не знижувати [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //http://pravozahyst.sumy.ua/?p=371 12. Иванов, Ю. Б. Современные проблемы налоговой политики [Текст] / Ю. Б. Иванов, А. Н. Тищенко. - Х. :ИД »ИНЖЕК»2006. - С. 238. 13. Іванов, Ю. Б. Податкова система [Текст] : підручник / Ю. Б. Іванов, А.І . Крисоватий, О. М Десятнюк. - К. : Атіка, 2006. - 920 с. 14. Іванов, Ю. Б. Функції податків та податкове регулювання [Текст] / Ю. Б. Іванов // Формування ринкової економіки в Україні. - 2009. - № 19. - С. 36-43. 15. Крупка, І. М. Порівняльний аналіз основних інструментів зовнішньоторговельної політики в умовах глобалізації [Текст] / М. Крупка // Формування ринкової економіки в Україні. - 2009. - № 19. - С. 335-351. 16. Леонов, Р. Роль государственных экспортных агентств в финансировании развивающихся стран [Текст] / Р. Леонов // Мировая экономика и международные отношения. - 2001. - № 1. - С. 105-108. 17. Майбуров, И. А. Теория и история налогообложения [Текст] / И. А. Майбуров. - Москва : Юнити-Дана, 2011. - 422 с. 18. Мельник Т.М. Удосконалення оподаткування у сфері зовнішньоторговельних операцій / Т.М. Мель¬ник // Економіка і прогнозування. - 2004. - № 4. - С. 71-78. 19. Мировая экономика. Экономика зарубежных стран [Текст] : учеб. для вузов / Е. Ф. Авдокушин, А. В. Бойченко, В. Ф. Железова, В. А. Зубенко ; под ред. В. П. Колесова, М. Н. Осьямова. - [3-е изд.]. - М. : ФЛИНТА; Моск. психол.-соц. ин-т, 2001. - 479 с. 20. Миц І. А. Сучасний стан податкового регулювання руху зовнішньоекономічного капіталу в Україні / І. А. Миц, І.Ю. Ковтун // Облік, аудит і економічний аналіз: історія становлення, проблеми та перспективи. - 2008. - Т. 1. - С. 149-153. 21. Модернізація системи державної підтримки суб’єктів господарювання в Україні [Текст] / за ред. Я. А. Жаліла. - К.: НІСД, 2013. - 28 с. 22. Пинзеник В. Вступ до Митного союзу обернеться для України втратою суверенітету [Електронний ресурс] /Віктор Пинзеник. - Режим доступу: http: // www.Klichko.org.ua 23. Офіційний сайт Міністерства доходів і зборів України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: // www.minrd.gov.ua/ 24. Патика, Н. І. Податкове регулювання зовнішньоекономічної діяльності та його вплив на захист інтересів вітчизняних виробників [Текст] / Н. І. Патика // Європейські перспективи. - 2011. - № 2, ч. 2. - С. 26-31. 25. Пісьмаченко, Л. М. Державне управління зовнішньоторговельною діяльністю в умовах інтеграції України у світовий економічний простір: механізми регулювання та контролю [Текст] : автореф. дис ... д-ра наук з державного управління : 25.00.02 / Людмила Миколаївна Пісьмаченко. - Київ : Б.в., 2008 . - 36 с. 26. Пісьмаченко, Л. М. Досвід державного регулювання зовнішніх економічних відносин у країнах із розвинутою ринковою економікою [Електронний ресурс] / Л. М. Пісьмаченко. - Режим доступу : http://kbuapa.kharkov.Ua/e-book/db/2007-1-2/doc/5/02.pdf 27. Податковий кодекс: консультації та коментарі. - 2011. - № 17(17). - 81 с. 28. Податкова політика: теорія, методологія, інструментарій [Текст] : навч. посіб. / під ред. Ю. Б. Іванова, І. А. Майбурова. - X. : ВД «ІНЖЕК», 2010. - 492 с. 29. Попова, Л. В. Налоговые системы зарубежных стран [Текст] : учеб.- метод. пособ. / Л. В. Попова, И. А. Дрожжина, Б. Г. Маслов. - М. : Дело и Сервис, 2011. - 432 с. 30. Прокопенко, В. В. Митні платежі в Україні: зміст, особливості [Текст] / В. Прокопенко, Д. В. Козлова // Митна справа. - 2013. - № 4 (88). – c. 55-56. 31. Paying Taxes 2007-2012 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: // www. world. bank 32. Офіційний сайт Державної митної служби України // http://www.kmu.gov.ua/. 33. Офіційний сайт Державної служи статистики України - http://www.ukrstat.gov.ua 34. Офіційний сайт Міністерства доходів і зборів України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: // www.minrd.gov.ua/; 35. Офіційний сайт Міністерства фінансів України // http://minfin.kmu.gov.ua/. 36. Державна казначейська служба України. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.treasury.gov.ua

Замовлення

Замовлення