Готові роботи
Ціноутворення у зовнішньоекономічній діяльності підприємства

Ціноутворення у зовнішньоекономічній діяльності підприємства (ID:185183)

РозділЗЕД
Тип роботи курсова
Рік виконання 2016
Кількість сторінок 76
Зміст ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЦІНОУТВОРЕННЯ У ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 5 1.1. Зовнішньоторговельна ціна: сутність поняття, принципи, класифікація зовнішньоторговельних цін 5 1.2. Цінова політика підприємства: фактори та алгоритм ціноутворення у ЗЕД 9 1.3. Цінові стратегії та основні підходи до визначення ціни у зовнішньоекономічних контрактах 13 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ЦІНОУТВОРЕННЯ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 24 2.1. Законодавчо – нормативне забезпечення ціноутворення в міжнародній торгівлі 24 2.2. Аналіз моделі спеціалізації зовнішньої економіки України та потенціалу цінової конкурентоспроможності 30 2.3. Переваги та недоліки трансферного ціноутворення 43 РОЗДІЛ 3. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЦІНОУТВОРЕННЯ У ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 50 3.1. Зарубіжний досвід державного регулювання цін 50 3.2. Заходи щодо удосконалення цінової політики підприємства 54 3.3. Напрями вдосконалення трансферного ціноутворення 59 ВИСНОВКИ 64 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 66
Ціна(грн.) 400
Зразок роботи:
ВСТУП Актуальність теми. На шляху інтеграції України до світового господарства одним із головних напрямів розвитку є активізація участі підприємств України у зовнішньоторговельній діяльності. В той же час запорукою одержання вигідних конкурентних позицій є активна маркетингова діяльність, яка сприяє задоволенню потреб покупців на світових ринках за кількістю, якістю та споживчими властивостями, здійсненню міжрегіонального обміну та вихід на внутрішні і зовнішні ринки. Ціна є найважливішим важелем ринкової політики будь-якого підприємства. Вона є одним із елементів комплексу маркетингу, що забезпечує фінансову стабільність підприємству, тобто створює прибуток. Загострення конкуренції на внутрішньому та зовнішньому ринках робить для українських виробників актуальною задачу підвищення їх конкурентоспроможності. Досягнення цієї мети можливе за умов удосконалення цінової політики, а також підвищення якості продукції. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми ціноутворення на світовому ринку займають чільне місце в дослідженнях як зарубіжних, так і вітчизняних вчених. Розкриття актуальності цієї теми можна простежити у роботах таких відомих авторів, як Артус М.М. [11], Безкоровайна С.В. [12], Білобловський С.В. [13], Волкова М.В. [14], Дідківський М.І. [15], Касперович Ю.В. [16], Корман І.І. [20], Редченко К.І. [25] та ін. Проте, теоретичні розробки стосовно проблеми формування оптимальної ціни при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності не дозволяють вирішувати наявні проблеми в реально існуючих економічних умовах України. Мета дослідження обгрунтування теоретичних аспектів цінової політики підприємств, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, та визначення методів формування цінової політики для досягнення високого рівня товарності та рентабельності. Реалізація поставленої мети зумовила потребу у розв’язанні таких завдань дослідження: • дослідити сутність, принципи, класифікацію зовнішньоторговельних цін; • опрацювати теоретичні основи цінової політики підприємства: фактори та алгоритм ціноутворення у зовнішньоекономічній діяльності; • обгрунтувати цінові стратегії та етапи формування контрактної ціни; • дослідити законодавчо – нормативне забезпечення ціноутворення в міжнародній торгівлі; • аналіз моделі спеціалізації зовнішньої економіки України та потенціалу цінової конкурентоспроможності; • визначити переваги та недоліки трансферного ціноутворення; • дослідити зарубіжний досвід державного регулювання цін; • обгрунтувати заходи щодо удосконалення цінової політики підприємства; • визначити шляхи вдосконалення трансферного ціноутворення. Об’єктом дослідження є процес ціноутворення у зовнішньоекономічній діяльності підприємства. Предметом дослідження є теоретичні, організаційно-економічні та науково-практичні аспекти ціноутворення. РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЦІНОУТВОРЕННЯ У ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 1.1. Зовнішньоторговельна ціна: сутність поняття, принципи, класифікація зовнішньоторговельних цін Зовнішньоторговельна ціна - це визначена зовнішньоторговельним контрактом ціна, за якою здійснюються експортні поставки товарів. В основу її визначення береться базова ціна з поправками на можливості відхилення якості запропонованих товарів від базових зразків чи зміни кон'юнктури ринку або умов поставок товарів, транспортування, страхування тощо. ВИСНОВКИ За результатами матеріалу викладеному у курсовій роботі можливо зробити наступні виводи: 1. Зовнішньоторговельна ціна - це визначена зовнішньоторговельним контрактом ціна, за якою здійснюються експортні поставки товарів. В основу її визначення береться базова ціна з поправками на можливості відхилення якості запропонованих товарів від базових зразків чи зміни кон'юнктури ринку або умов поставок товарів, транспортування, страхування тощо. 2. При формуванні ефективної цінової політики підприємства мають володіти відповідним інформаційним забезпеченням, враховувати принципи її формування, дотримуватися чинної нормативно-правової бази з державного регулювання цін, здійснювати моніторинг чинників впливу внутрішнього і зовнішнього середовища. 3. Забезпечення ефективності цінової політики залежить від правильного формування цілей ціноутворення та методичного інструментарію визначення остаточної ціни. За результатами сформованої цінової політики підприємства розробляють стратегію і тактику її запровадження з урахуванням можливих змін, що пов’язані із економічними ризиками, а також здійснюють корегування цін, враховуючи вплив інших суб’єктів споживчого ринку. 4. Ефективно розроблена та запроваджена цінова політика забезпечить підприємствам зростання обсягу товарообігу, оптимізації витрат обігу та збільшення чистого прибутку. 5. Головною метою цінової політики держави на сучасному етапі є відновлення і розвиток вітчизняного виробництва та його функціонування як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку. Повернення відтворювальної функції ціни дасть змогу товаровиробникам утворювати додаткові резервні фонди для майбутнього розвитку. 6. Перелік способів державного регулювання розширено, що безумовно сприятиме більш ефективній реалізації державної цінової політики. Закон про трансфертне ціноутворення стане ефективним механізмом протидії неконтрольованому виведенню капіталів до офшорних зон та низько- податкових юрисдикцій, дозволить руйнувати схеми мінімізації доходів та зменшити ризики ухилення від оподаткування. 7. Запропоновані механізми формування ефективної цінової політики дозволяють забезпечити економічну стійкість та конкурентоспроможність підприємств на споживчому ринку. При запровадженні відповідних стратегій ціноутворення можливі реакції як зі сторони споживачів, так і конкурентів. 8. Контроль трансферного ціноутворення є важливим елементом оподаткування розвинених країн. Запровадження трансферного ціноутворення в Україні стало важливим у контексті євроінтеграційного вектора розвитку національної економіки та податкової системи зокрема. 9. Імплементація трансферного ціноутворення до вітчизняного законодавства ще до початку перших перевірок, штрафів та донарахувань податкових зобов’язань уже справила позитивний ефект зменшення обсягів експорту товарів через низькоподаткові (офшорні) юрисдикції. Тактичний розвиток трансферного ціноутворення відповідно до чинної редакції Рекомендацій ОЕСР і стратегічний у контексті глобальної ініціативи ВЕРБ має вагоме значення для підвищення транспарентності національної економіки України, справедливості податкової системи та наповнення бюджету. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 1. Конституція України від 28 червня 1996 року 2. Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 р. № 2755-VI [Електронний ресурс] / ред. від 06.11.2016 р. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 3. Митний кодекс України від 13 березня 2012 р. № 4495-УІ [Електронний ресурс] / ред. від 01.04.2016 р. / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України: [сайт]. - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4495-17 4. Закон України «Про ціни і ціноутворення» від 21.06.2012 № 5007-VI [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5007-17 5. Закон України «Про обмеження монополізму і недопущення несумлінної конкуренції в підприємницькій діяльності» від 18.02.1992 № 2132-XII [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2132-12 6. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.1991 № 959-ХІІ (редакція від 15.09.2016) [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. - Режим доступу: http ://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/959-12 7. Закон України від 04.07.2013 № 408-VII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо трансфертного ціноутворення» [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. - Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/408-18 8. Закон України від 15.07.2015 № 609-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо трансфертного ціноутворення» [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. - Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/609-19 9. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів» від 14 жовтня 2014 р. №1701-VII 10. Алексєєва А. Трансфертне ціноутворення як механізм податкового контролю / А. Алексєєва, Т. Ігнатенко // Вісник КНТЕУ. - 2014. - №3 (95). - С. 85-95 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://visnik.knteu.kiev.ua/files/2014/03/8.pdf 11. Артус М.М. Формування механізму ціноутворення в умовах ринкової економіки: збірка наукових праць / М.М. Артус. — Тернопіль : Економічна думка, 2014. — 353 с. 12. Безкоровайна С.В. Методологія формування цінової політики підприємства/С.В. Безкоровайна // Актуальні проблеми економіки. - 2015. - № 6. - с. 31-34. 13. Білобловський С.В. Ціноутворення як складовий елемент системи управління підприємством / С.В. Білобровський // Економіка. Фінанси. Право. — 2014. — № 9. — с. 14—16. 14. Волкова М. В. Конспект лекцій з дисципліни «Ціноутворення» (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент») / М. В. Волкова; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. - Харків : ХНУМГ, 2015. - 130 с. 15. Дідківський М.І. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: Навч. посібник. - К.: Знання, 2006. – 462 с. 16. Касперович Ю.В. Напрями вдосконалення механізму трансфертного ціноутворення відповідно до рекомендацій ОЕСР/ Стратегічні пріоритети, № 3 (36), 2015 р. [Електроне джерело] – Режим доступу: http://sp.niss.gov.ua/content/articles/files/12s-1454493579.pdf 17. Клименко О. Про трансфертне ціноутворення / О. Клименко / / Вісник Міністерства доходів і зборів. - 2013. - № 32. - 5 с. 18. Козак, Ю. Г. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств [Текст]: кредитно - модульний курс. Навч. посіб. / Ю. Г. Козак. - К.: ЦНЛ., 2010. - 286 с. 19. Козик В.В., Панкова В.А., Даніленко Н. Б. Міжнародні економічні відносини: Навч. посібник. - К.: Знання, 2008. – 406 с. 20. Корман І.І. Вибір оптимальної цінової політики підприємства при реалізації товарів /І.І. Корман // Економіка і соціум». - 2015.-№8.- с.43- 44. 21. Кричун П. Питання трансфертного ціноутворення в Німеччині / П. Кричун // Вісник Міністерства доходів і зборів. - 2013. - № 46. - с. 58-61. 22. Крухмальов С. Принцип на відстані витягнутої руки - основний стандарт контролю за трансфертним ціноутворенням / С. Крухмальов, Є. Курілов // Вісник Міністерства доходів і зборів. - 2013. - № 41. - с. 24-27. 23. Мішин М. Світовий досвід трансфертного ціноутворення: тенденції та перспективи / М. Мішин, Є. Курілов // Вісник Міністерства доходів і зборів України. - 2013. - № 38. - с. 48-52 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www. visnuk.com.ua/ua/pubs/id/6064 24. Пушкар Т. А. Конспект лекцій з курсу «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» (для студентів заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» спеціальності 7.03050401 - Економіка підприємства) / Т. А. Пушкар; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. - Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. - 89 с. 25. Редченко К.І. Ціноутворення в сучасних умовах / К.І. Редченко // Наук. вісн. - НЛТУУ. - 2014. Вип.19.4 - с. 222. 26. Романенко Л. Ф. Роль цінової політики в маркетинговій діяльності підприємства / Л. Ф. Романенко // Стратегія розвитку України. - 2014. - № 1-2. - с. 22-27. 27. Сичевський І. Трансфертне ціноутворення / І. Сичевський, І. Сивопал / / Вісник Міністерства доходів і зборів. - 2013. - № 33. - с. 14-17. 28. Тищук Т. Державне регулювання трансфертного ціноутворення в Україні як засіб протидії відпливу капіталу: аналіт. зап. / Т. Тищук, О. Іванов [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/739/ 29. Тюріна М.Н. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства [Текс]: навчальний посібник/ Н.М. Тюріна, Н.С. Карвацка. –К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 408 с. 30. Ціноутворення в умовах ринку [Текст] : навч. посіб. / Ю. І. Літвінов, Л. А. Останкова [та ін.]. - К. : Центр учбової літератури, 2010. - 400 с. 31. Юрій С. І. Фінанси / С. Юрій, В. Федосова. - К.: «Знання», 2008. - 103 с. 32. Офіційний сайт Державної митної служби України // http://www.kmu.gov.ua/. 33. Офіційний сайт Державної служи статистики України - http://www.ukrstat.gov.ua 34. Офіційний сайт Міністерства доходів і зборів України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: // www.minrd.gov.ua/; 35. Офіційний сайт Міністерства фінансів України // http://minfin.kmu.gov.ua/.

Замовлення

Замовлення