Готові роботи

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ІНТРАПРЕНЕРСТВА В ПІДСИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВА (ID:215947)

РозділМенеджмент
Тип роботи стаття
Рік виконання 2015
Кількість сторінок 8
Зміст Мета. Мета даної статті полягає в аналізі ґрунтовних концепцій інтрапренерства як елемента підсистеми управління підприємства та визначенні його ролі в розвитку організації. Методика. Інструментально-методичний апарат дослідження заснований на прийомах системного та порівняльного аналізу в єдності з методами абстракції, індукції та дедукції. У процесі дослідження також використовувалися прийоми ситуаційного та логіко-структурного аналізу, експертних оцінок, статистичної обробки та узагальнення інформації. Результати. Розроблено теоретичні положення, методичні аспекти та практичні рекомендації щодо становлення та розвитку інтрапренерства на підприємстві. Узагальнено зарубіжний досвід організації інтрапренерства і обґрунтована можливість його використання в Україні. Наукова новизна. Аргументовано доцільність застосування схеми системного уявлення вирішення проблеми для вивчення інтрапренерского процесу і формування наукової моделі інтрапренерства, розроблена концептуальна модель культури інтрапренерства, яку можна використовувати для удосконалення та створення інтрапренерских культур на підприємствах. Практична значущість. Теоретична значимість дослідження полягає в розвитку і уточнення окремих положень концепції інтрапренерства. Практична значимість дослідження полягає, насамперед, в тому, що значні частини його розділів, висновків і положень доведені до стадії, що забезпечує можливість їх безпосереднього використання при становленні і розвитку інтрапренерства на українських підприємствах. Ключові слова: внутрішньофірмове підприємництво, інтрапренерство, інтрапренер, концептуальна модель, інноваційний бізнес, ефективність діяльності організації, підприємницька структура.
Ціна(грн.) 200
Зразок роботи:
На всіх стадіях підприємницької діяльності відбувається вдосконалення елементів інтрапренерства (Рисунок 1) [7]. Головним елементом внутрішньофірмового підприємництва стає дух підприємництва, що є відмінною характеристикою стану людей, що йдуть по шляху впровадження ризикових проектів. На рівні підприємницької організації дух підприємництва формує той необхідний клімат і настрій співробітників, яким повинна просочитися вся організація для досягнення успіху внутрішньофірмового підприємництва.

Замовлення

Замовлення