Готові роботи
ЄУФІМБ, варіант № 9, Економетрія, №1491

ЄУФІМБ, варіант № 9, Економетрія, №1491 (ID:14093)

РозділМоделювання економіки
Тип роботи контрольна
Рік виконання 2009
Кількість сторінок 27
Зміст 1. Що називається частотою варіанти? Як обчислити середнє арифметичне варіаційного ряду та дисперсію по наявних частотах варіант? 2. Як визначається коефіцієнт кореляції? Які його основні властивості? 3. Дати визначення допоміжної регресії та описати умови і спосіб її використання 4. Задача №1 Побудувати економетричну модель залежності між витратами обігу (У грн.) та вантажобігом (Х грн.). Дослідити статистичну значущість моделі та оцінок її параметрів. Зробити економічні висновки. Вихідні дані наведені в табл. 1 Таблиця 1 № з/п Витрати обігу, У грн. Вантажообіг, Х грн 1 2,7 14, 2 2,5 16, 3 2,1 19, 4 2,8 5 2,4 17, 6 2,3 18, 7 2,5 17, 8 2,7 16, 9 2,4 10 2,9 17, 5. Задача №2 Нехай на витрати обігу впливають: Х1 —обсяг вантажообігу, грн.; Х2 — запаси з вантажообігу, грн.; Х3 — трудомісткість одиниці вантажообігу, людино/годин Щоб побудувати економетричну модель цієї залежності за методом 1 МНК, необхідно дослідити наявність мультиколінеарності між цими чинниками на підставі даних, наведених у таблиці 2 Таблиця 2 Номер цеху Обсяг вантажообігу, грн. Запаси з вантажообігу, грн.; Трудомісткість одиниці вантажообігу, людино/годин 1 19,5 43,6 1, 2 12,4 48,3 2, 3 17,2 44,7 2, 4 19,5 35,7 2, 5 12,6 49,2 2, 6 16,5 41,3 2, 7 16,1 43,8 2, 8 16 48,5 2, 9 16,2 42,3 2, 10 18 43 2, 6. Задача №3 Для побудови економетричної моделі, що характеризує залежність між витратами на реалізацію продукції, обсягом товарообігу та середнім рівнем товарних запасів, необхідно перевірити гіпотезу про наявність (чи відсутність) гетероскедастичності для вихідних даних, наведених в таблиці 3 Таблиця 3 Номер спосте-реження Обсяг споживання продукції на душу населення, т Ціна одиниці продукції, тис. грн. Витрати на виробництво 1 т продукту, тис. грн 1 100 30 2 120 35 3 130 40 4 125 30 5 140 45 6 150 50 7 155 55 8 160 60 9 100 30 10 120 35 11 130 40 12 125 30 13 140 45 14 150 50 15 155 55 16 160 60 Література
Ціна(грн.) 50

Замовлення

Замовлення