Готові роботи
ЄУФІМБ, варіант № 10, Економетрія, №1492

ЄУФІМБ, варіант № 10, Економетрія, №1492 (ID:14094)

РозділМоделювання економіки
Тип роботи контрольна
Рік виконання 2008
Кількість сторінок 29
Зміст 1. Суть і характеристики варіації. Середнє лінійне і середнє квадратичне відхилення 2. Середні величини та їх види 3. Основи кореляційно-регресійного аналізу Задача №1 Побудувати економетричну модель залежності між витратами обігу (У грн.) та вантажобігом (Х грн.). Дослідити статистичну значущість моделі та оцінок її параметрів. Зробити економічні висновки. Вихідні дані наведені в табл. 1 Таблиця 1 № з/п Витрати обігу, У грн. Вантажообіг, Х грн 1 3,0 12, 2 2,5 18, 3 2,5 18, 4 2,6 15, 5 2,1 17, 6 2,9 13, 7 2,7 8 2,4 18, 9 2,8 15, 10 3,0 17, Задача №2 Нехай на витрати обігу впливають: Х1 —обсяг вантажообігу, грн.; Х2 — запаси з вантажообігу, грн.; Х3 — трудомісткість одиниці вантажообігу, людино/годин Щоб побудувати економетричну модель цієї залежності за методом 1 МНК, необхідно дослідити наявність мультиколінеарності між цими чинниками на підставі даних, наведених у таблиці 2 Таблиця 2 Номер цеху Обсяг вантажообігу, грн. Запаси з вантажообігу, грн.; Трудомісткість одиниці вантажообігу, людино/годин 1 14,3 49,8 2, 2 17,2 45,2 2, 3 17,0 41,4 2, 4 17,8 41,7 2, 5 16,3 38,7 2, 6 17,3 40,6 2, 7 16,9 33,6 2, 8 14,8 13,9 2, 9 19,6 32,5 1, 10 11,4 52,5 3, Задача №3 Для побудови економетричної моделі, що характеризує залежність між витратами на реалізацію продукції, обсягом товарообігу та середнім рівнем товарних запасів, необхідно перевірити гіпотезу про наявність (чи відсутність) гетероскедастичності для вихідних даних, наведених в таблиці 3 Таблиця 3 Номер спосте-реження Обсяг споживання продукції на душу населення, т (У) Ціна одиниці продукції, тис. грн. (Х1) Витрати на виробництво 1 т продукту, тис. грн. (Х2) 1-й 200 30 2-й 220 35 3-й 230 40 4-й 225 35 5-й 240 45 6-й 250 50 7-й 255 55 8-й 260 62 9-й 200 30 10-й 220 38 11-й 230 40 12-й 225 36 13-й 240 45 14-й 250 50 15-й 255 55 16-й 260 60 Література
Ціна(грн.) 50

Замовлення

Замовлення