Готові роботи

Валютне регулювання в Україні (ID:148465)

РозділВалютне регулювання та контроль
Тип роботи курсова
Рік виконання 2016
Кількість сторінок 31
Зміст РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЗДІЙСНЕННЯ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 1.1 Сутність валютного регулювання, його основні завдання 1.2 Характеристика методів валютного регулювання 1.3 Особливості здійснення валютного регулювання в ринковій економіці зарубіжних країн РОЗДІЛ 2 ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЗДІЙСНЕННЯ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 2.1 Валютно-курсова політика та стан валютного ринку України… 2.2 Особливості запровадження адміністративних інструментів валютного регулювання 2.3 Оцінка валютного регулювання в Україні РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМКИ ЇХ ВИРІШЕННЯ ЗОДО ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ 3.1 Проблемні аспекти валютного регулювання в Україні 3.2 Перспективи розвитку валютного регулювання в Україніі
Ціна(грн.) 300
Зразок роботи:
ВСТУП Прогресуюча інтеграція України у світове співтовариство вимагає оптимізації та вдосконалення функціонування внутрішнього валютного ринку як важливого механізму забезпечення взаємодії між національною та світовою економікою. З іншого боку, валютний ринок та його регулю¬ вання займає важливе місце в економічній політиці держави, оскільки стимулює економічний розвиток у країні та здійснює відповідний вплив на стан окремих секторів, галузей і підприємств. Макроеконо¬ мічні зрушення в економіці країни та її зовнішньому середовищі, своєю чергою, впливають на розвиток валютно-фінансових відносин і певною мірою коригують валютну політику держави. Таким чином, за умов активізації впливу процесів глобалізації на економіку України, що супроводжуються посткризовим ускладненням відновлення основних макроекономічних показників, проблеми функціонування вітчиз¬ няного валютного ринку набувають особливої актуальності. Валютний ринок та його регулювання займає провідне місце в економічній політиці держави. Валютне регулювання може стимулювати економічний розвиток у країні та відповідно впливати на стан окремих секторів, галузей і підприємств, а також на місце держави на світовому ринку. Зміни ж в економіці країни та її міжнародному становищі, у свою чергу, впливають на розвиток валютних відносин й відповідним чином вносять коригування у валютну політику, що проводиться в державі. Валютний ринок забезпечує своєчасне здійснення міжнародних розрахунків, страхування від валютних ризиків, диверсифікацію валютних резервів, валютні інтервенції та отримання прибутків його учасниками у вигляді різниці курсів валют. Отже, питання, пов’язані з валютою та фінансово-валютною системою, є дуже актуальними й важливими, особливо після світової валютної кризи, коли постали проблеми щодо вдосконалення організації та регулювання валютного ринку. При цьому на перший план виходить проведення адекватної валютної політики, що здійснюється центральним банком. У науковій літературі вивченню теоретичних та прак¬ тичних аспектів функціонування валютних ринків присвячено наукові праці відомих зарубіжних учених: Дж. Вільямсона, Дж. М. Кейнса, Р. Манделла, П. Самуельсона, М. Фрідмана та ін. Серед вітчизняних вче¬ них над цією проблемою працювали: С. Арбузов , О. Береславська, І. Бураковський , Н. Бодрова, П. Вірт, А. Гальчинський, О. Дзюблюк, М. Єфіпанова , Ф. Журавка, І. Крючкова, Б. Лапчук, І. Нідзельська, О. Петрик, Т. Савченко , А. Філіпенко, А. Шаповалов, В. Шевчук та ін.. Метою статті є аналіз валютного ринку України й розгляд політики Національного банку України щодо регулювання валютного ринку у цей період, а також дослідження основних проблем і перспектив розвитку валютного ринку країни. Для досягнення мети поставлені такі основні завдання: - дослідити теоретичні основи валютного ринку; - проаналізувати сучасний стан валютного ринку України; - визначити проблеми та перспективи розвитку валютного ринку України. Об’єктом дослідження є економічні відносини, які виникають у процесі регулювання валютного ринку України. Предметом дослідження є валютний ринок України: сучасний стан, проблеми та шляхи їх вирішення. Інформаційна база курсової роботи: дані Державної служби статистики, Національного рейтингового агентства «Рюрік», Національного банку України, періодична література, наукові, зарубіжні та українські інтернет видання.

Замовлення

Замовлення